logo Miastkowo  
Konsultacje społeczne

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastkowo na lata 2023- 2027 z p


 OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastkowo na lata 2023- 2027 z perspektywą do 2030.

Projekt Programu oraz Prognozy dostępne są na stronie internetowej http://www.miastkowo.pl/bip oraz udostępniane do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 715-1515.

Uwagi można zgłaszać do dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag i wniosków. Wypełniony formularz można złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo z dopiskiem „Konsultacje – POŚ” lub wysłać na adres e-mail: gmina@miastkowo.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – POŚ”).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastkowo.

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk2023-04-06
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-04-06 11:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-04-06 11:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-04-06 11:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 104