logo Miastkowo  
Organizacje pozarządowe Programy współpracy

Zaproszenie  do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok”


I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

2) programie - rozumie się przez to program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę Miastkowo,

4) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy.


II. Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Cele szczegółowe:

1) umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji zadań publicznych prowadzonych przez samorząd,

2) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,

3) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.


III. Zasady współpracy

§ 4. Współpraca Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.


IV. Zakres przedmiotowy

§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi jest sfera zadań publicznych wymienionych w  art. 4 ust. 1 ustawy.


V. Formy współpracy

§ 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach określonych w ustawie i może mieć charakter finansowy i poza finansowy.

§ 7. Finansowe formy współpracy obejmują zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

§ 8. Poza finansowe formy współpracy obejmują:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3) pomoc przy organizowaniu spotkań z przedstawicielami organizacji, których tematyka wiąże się z programem np. nieodpłatne udostępnienie lokalu, środków technicznych itp.,

4) publikowanie na stronie internetowej Urzędu ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez Gminę i organizacje pozarządowe.


VI. Priorytetowe zadania publiczne

§ 9. 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.


VII. Okres realizacji programu

§ 10. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.


VIII. Sposób realizacji programu

§ 11. 1. Realizacja programu odbywa się poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert, w trybie określonym w ustawie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, określonych w ustawie, zlecanie zadań publicznych może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert.

§ 12. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, która podlega rozpatrzeniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

§ 13. 1. Za realizacje programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy Miastkowo.


IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 14. Na realizację zadań zawartych w Programie na 2019 rok planuje się kwotę 6000 zł.


X. Sposób oceny realizacji programu

§ 15. Oceny realizacji programu dokonuje Rada Gminy na podstawie sprawozdania przedłożonego przez Wójta Gminy, które zawiera:

1) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych,

2) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,

4) liczba podmiotów, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert,

5) liczbę wniosków o realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty w ramach inicjatywy lokalnej,

6) wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na realizacje zadań programowych,

7) wysokość środków finansowych przyznanych na realizację zadań programowych.

§ 16. Wójt Gminy Miastkowo nie później niż do 31 maja każdego roku przedkłada Radzie Gminy Miastkowo sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.


XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 17. Projekt programu poddawany jest konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 18. Informację o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Miastkowo oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 19. 1. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Miastkowo.

2. W skład komisji wchodzą:

a) przedstawiciele organu wykonawczego,

b) reprezentant organizacji pozarządowych.

3. W komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Członkowie komisji, przed rozpoczęciem działalności wypełniają oświadczenie dotyczące ich bezstronności w stosunku do oferentów biorących udział w otwartym konkursie ofert.

5. Posiedzenie komisji prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego inny członek komisji.

6. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu.

7. Z postępowania konkursowego sporządza się protokół.

8. Protokół wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania konkursowego przewodniczący komisji przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Ostateczna decyzję o wyborze oferty oraz wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy.

10. Wyniki konkursu wraz z informacją o wysokości przyznanej dotacji zostaną umieszczone na stronie BIP, na stronie internetowej Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2018-10-15
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-10-16 10:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-10-16 10:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1266