logo Miastkowo  
Praca w Urzędzie Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze do pracy na  stanowisko konserwator, kierowca


I.  Nazwa i adres jednostki:

  • Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

II. Określenie stanowiska:

1) konserwator urządzeń wodociągowych – ½ etatu
2) kierowca – ½ etatu


III. Do naboru  może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

  1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) posiada wykształcenie minimum zawodowe;
6) posiada prawa jazdy kat. B, T lub B+E
7) posiada kurs operatora koparko-spycharki;
8) posiada uprawnienia SEP do 1 kV

  1. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
2) umiejętności techniczne i umiejętności związane z obsługą i naprawą urządzeń hydraulicznych i elektrycznych;
3) mile widziane prawo jazdy kat.D

 

IV.   Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1) obsługa stacji uzdatniania wody;
2) nadzór, przeglądy i  konserwacja sieci wodociągowej i hydrantów przeciwpożarowych;
3) wyliczanie oraz pobieranie opłat za pobór wody;
4) obsługa ciągnika z osprzętem;
5) obsługa koparko-ładowarki;
6) odśnieżanie i  utrzymanie dróg gminnych.


V.  Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających  staż, o ile  kandydat posiada;
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście lub wysłać pocztą,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko kierowca, konserwator”, w terminie do dnia 13 października 2017 r. do godz. 1500 na adres Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,  p. nr 10 – decyduje data wpływu do Urzędu.

 

VII. Informacje pozostałe:

Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, każdą stronę parafować, a kserokopie dokumentów poświadczyć ( przez składającego) za zgodność z oryginałem.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowane o  terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego. O fakcie odrzucenia oferty kandydat także zostanie poinformowany telefonicznie.

Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Janina Cwalina- sekretarz gminy, tel. 86 217 48 66


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-03 11:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-03 11:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-07-31 13:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 766