logo Miastkowo  
Praca w Urzędzie Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

pracownik ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miastkowo ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Miastkowo

 

I.  Nazwa i adres jednostki:

  • Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

II. Określenie stanowiska:

  • pracownik ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

III. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

  1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) wykształcenie wyższe drugiego stopnia  bądź
6) wykształcenie  wyższe pierwszego stopnia  i co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku
7) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;
8) bardzo dobra znajomość ustawy- Prawo zamówień publicznych;
9) wiedza ogólna w zakresie przepisów dot. funkcjonowania administracji samorządowej, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej, znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w pracy  na podobnym stanowisku;
2) doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej znajomości procedur przygotowania i wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych;
3) studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi samorządu terytorialnego współfinansowanymi funduszami UE lub też studia podyplomowe z zamówień publicznych.
4) odporność na stres;

 

IV.   Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1) wyszukiwanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych wspomagających finansowanie inwestycji jak również innych przedsięwzięć Gminy;
2) przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;
3) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych;
4) współpraca z innymi podmiotami, których zadaniem jest rozwój lokalny, działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna i turystyczna;
5) realizacja zadań związanych z organizacją i udzielaniem zamówień publicznych w trybach i formie określonej w ustawie – prawo zamówień publicznych;
6) nadzór nad zamówieniami publicznymi realizowanymi w Urzędzie, do których nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.;
7) promocja gminy.


V.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  pierwsza umowa będzie zawarta  na czas określony, na okres  6 miesięcy;
2)  praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15- 15.15;
3) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;
4)  praca biurowa, w pomieszczeniach biurowych z podstawową infrastrukturą techniczną;
5)  praca przy monitorze powyżej 4 godzin;
6)  z  pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami;
7) budynek Urzędu nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

VI.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miastkowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty

1) życiorys (CV);
2)  list motywacyjny;
3)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4)  kserokopie dokumentów potwierdzających  staż, o ile  kandydat posiada;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (zaświadczenia, certyfikaty);
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 922 ) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą,  w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych”, w terminie do dnia 3 listopada 2017 r.  do godz. 1400 na adres: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,  p.nr 10 – decyduje data wpływu do Urzędu.

 

IX. Informacje pozostałe:

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na  stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr SG. 0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 marca 2009 r. zmienionego zarządzeniem Nr 14.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 lutego 2012 r.

Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Janina Cwalina- sekretarz gminy, tel. 86 217 48


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-23 15:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-23 15:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-07-31 13:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 643