Praca w Urzędzie Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Pracownik ds. dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miastkowo ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy Miastkowo

  

I.  Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

II. Określenie stanowiska:

pracownik ds. dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

III. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5) wykształcenie wyższe ;

6) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;

7) wiedza specjalistyczna: ustawa o drogach publicznych, ustawa- Prawo budowlane, ustawa – Prawo zamówień publicznych;

8) wiedza ogólna w zakresie przepisów dot. funkcjonowania administracji samorządowej, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej, znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1) preferowane wykształcenie wyższe techniczne;

 2)  doświadczenie zawodowe w pracy  na podobnym stanowisku;

 3) odporność na stres;

 4) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,

 

IV.   Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania, modernizacji i budowy dróg oraz organizacja i prowadzenie zamówień publicznych w tym zakresie;

2) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą o drogach publicznych;

3) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową;

4) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy;

5) prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości;

 

V.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) pierwsza umowa będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15- 15.15;

3) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;

4) praca biurowa, w pomieszczeniach biurowych z podstawową infrastrukturą techniczną;

5) praca przy monitorze powyżej 4 godzin;

6) z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami;

7) budynek Urzędu nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

VI.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miastkowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty

1) życiorys (CV);

2)  list motywacyjny;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż, o ile kandydat posiada;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (zaświadczenia, certyfikaty);

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. dróg”, w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 1400 na adres: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,  p.nr 10 – decyduje data wpływu do Urzędu.

 

IX. Informacje pozostałe:

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na  stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr SG. 0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 marca 2009 r. zmienionego zarządzeniem Nr 14.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 lutego 2012 r.

Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Janina Cwalina- sekretarz gminy, tel. 86 217 48 66


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina2018-06-11
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-06-11 13:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-06-11 13:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 419