logo Miastkowo  
Praca w Urzędzie Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Referacie Finansowym


Wójt Gminy Miastkowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

II. Określenie stanowiska

pracownik ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Referacie Finansowym

III. Do konkursu może przystapić kandydat, który spełnia następujace wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe;

6) umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów w zakresie ustaw: Ordynacja podatkowa, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej;

2) umiejętność stosowania przepisów ustaw i rozporządzeń oraz innych obowiązujących przepisów związanych z realizacją zadań na stanowisku;

3) umiejętność pracy w zespole;

4) odporność na stres;

5) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność i komunikatywność;

6) prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem osobowym.

IV. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych;

2) prowadzenie ewidencji, dokonywanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zgodnie ze składanymi deklaracjami i informacjami podatkowymi;

3) wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów na podstawie zawiadomień ze Starostwa Powiatowego;

4) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem niewłaściwie wpłaconej opłaty skarbowej;

5) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości;

6) prowadzenie spraw związanych z podatkiem od posiadania psów;

7) przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych;

8) przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Gminy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) pierwsza umowa będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku, w godz. 715 - 1515;

3) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;

4) stanowisko pracy w budynku Urzędu Gminy - piętro;

5) budynek Urzędu nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

6) praca przy monitorze powyżej 4 godzin;

7) z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miastkowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopie dokumentów potwierdzajacych wykształcenie;

4) kserokopie świadectw pracy, o ile kandydat posiada, a wprzypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu;

5) kserokopie dokumentów potwierdzajacych posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (zaświdczenia, certyfikaty);

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do celów przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze;

8) oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy i dysponowaniu samochodem.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych”, w terminie do dnia 3 września 2021 r. do godz. 12:00  na adres: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,  pokój nr 10 – decyduje data wpływu do Urzędu.

IX. Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na  stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 6.2019 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Dodatkowych informacji udziela Dorota Prytuła - Sekretarz Gminy, tel. 86 217 48 66

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miastkowo, adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo; adres e-mail: iod.miastkowo@gmail.com    

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Gminy Miastkowo oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia naboru.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2021-08-23
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-08-23 13:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-08-23 13:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-08-24 14:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228