logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXVI Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 8. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018-2025.
 9. Sprawozdanie za rok 2021 z zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo - głosowanie nad zaproponowanym składem osobowym

Za
 80%
Przeciw
 6.7%
Wstrzymali się
 13.3%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Klimek Tomasz
 7. Pawelczyk Danuta
 8. Przychodzień Jan
 9. Rupacz Henryk
 10. Wilk Bożena
 11. Zajączkowska Danuta
 12. Zaremba Patrycja
 1. Iwaniak Łukasz
 1. Bąkowski Rafał
 2. Lachowski Sławomir

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Klimek Tomasz
 7. Pawelczyk Danuta
 8. Przychodzień Jan
 9. Rupacz Henryk
 10. Wilk Bożena
 11. Zajączkowska Danuta
 12. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030"

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Kamienowski Sławomir
   7. Klimek Tomasz
   8. Lachowski Sławomir
   9. Pawelczyk Danuta
   10. Przychodzień Jan
   11. Rupacz Henryk
   12. Wilk Bożena
   13. Zajączkowska Danuta
   14. Zaremba Patrycja
     Wyświetleń: 377