logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

IV Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu ( remont drogi Miastkowo - Czartoria).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi  Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby-Kurki).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2019 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łomża a Gminą Miastkowo w zakresie działalności rodzinnego domu opieki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ''Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
 18. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018-2025.
 19. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Miastkowo za 2018 r.
 22. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.
ZałącznikiRozmiar
file Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2019 rok 171,12 KB
file Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo 188,29 KB
file Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania zasiku celowego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 92,98 KB
file Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 177,73 KB
file Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 284,9 KB
file Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 185,54 KB
file Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu 89,68 KB
file Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu 88,64 KB
file Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 94,67 KB
file Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 88,63 KB
file Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łomża a Gminą Miastkowo w zakresie działalności rodzinnego domu opieki 177,86 KB
file Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2019 rok 594,43 KB
file Protokół z sesji 106,99 KB

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Wycofanie z porządku obrad punktu 20. (ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018)

Za
 93.3%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 6.7%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Rupacz Henryk
 2. Brzostek Teresa
 3. Wilk Bożena
 4. Zaremba Patrycja
 5. Lachowski Sławomir
 6. Zajączkowska Danuta
 7. Ciecierski Andrzej
 8. Bąkowski Rafał
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Kamienowski Sławomir
 11. Przychodzień Jan
 12. Brzostek Marek
 13. Grużewski Paweł
 14. Klimek Tomasz
  1. Iwaniak Łukasz

  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo

  Za
   93.3%
  Przeciw
   -%
  Wstrzymali się
   6.7%
  Głosowanie imienne:
  ZaPrzeciwWstrzymali się
  1. Rupacz Henryk
  2. Kamienowski Sławomir
  3. Pawelczyk Danuta
  4. Bąkowski Rafał
  5. Zajączkowska Danuta
  6. Wilk Bożena
  7. Ciecierski Andrzej
  8. Przychodzień Jan
  9. Brzostek Teresa
  10. Lachowski Sławomir
  11. Zaremba Patrycja
  12. Klimek Tomasz
  13. Grużewski Paweł
  14. Brzostek Marek
   1. Iwaniak Łukasz

   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

   Za
    86.7%
   Przeciw
    6.7%
   Wstrzymali się
    6.7%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Rupacz Henryk
   2. Kamienowski Sławomir
   3. Pawelczyk Danuta
   4. Lachowski Sławomir
   5. Wilk Bożena
   6. Klimek Tomasz
   7. Brzostek Marek
   8. Brzostek Teresa
   9. Przychodzień Jan
   10. Zajączkowska Danuta
   11. Ciecierski Andrzej
   12. Grużewski Paweł
   13. Zaremba Patrycja
   1. Iwaniak Łukasz
   1. Bąkowski Rafał

   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (remont drogi Miastkowo - Czartoria)

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Rupacz Henryk
   2. Kamienowski Sławomir
   3. Bąkowski Rafał
   4. Zaremba Patrycja
   5. Brzostek Marek
   6. Przychodzień Jan
   7. Grużewski Paweł
   8. Wilk Bożena
   9. Pawelczyk Danuta
   10. Ciecierski Andrzej
   11. Zajączkowska Danuta
   12. Lachowski Sławomir
   13. Brzostek Teresa
   14. Iwaniak Łukasz
   15. Klimek Tomasz

     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby-Kurki)

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Rupacz Henryk
     2. Wilk Bożena
     3. Zaremba Patrycja
     4. Lachowski Sławomir
     5. Zajączkowska Danuta
     6. Ciecierski Andrzej
     7. Bąkowski Rafał
     8. Pawelczyk Danuta
     9. Kamienowski Sławomir
     10. Przychodzień Jan
     11. Brzostek Teresa
     12. Brzostek Marek
     13. Iwaniak Łukasz
     14. Grużewski Paweł
     15. Klimek Tomasz

       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Rupacz Henryk
       2. Zaremba Patrycja
       3. Lachowski Sławomir
       4. Zajączkowska Danuta
       5. Ciecierski Andrzej
       6. Bąkowski Rafał
       7. Pawelczyk Danuta
       8. Kamienowski Sławomir
       9. Przychodzień Jan
       10. Brzostek Teresa
       11. Brzostek Marek
       12. Grużewski Paweł
       13. Klimek Tomasz
       14. Iwaniak Łukasz
       15. Wilk Bożena

         Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

         Za
          80%
         Przeciw
          6.7%
         Wstrzymali się
          13.3%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Rupacz Henryk
         2. Brzostek Teresa
         3. Grużewski Paweł
         4. Wilk Bożena
         5. Brzostek Marek
         6. Zajączkowska Danuta
         7. Ciecierski Andrzej
         8. Bąkowski Rafał
         9. Pawelczyk Danuta
         10. Kamienowski Sławomir
         11. Klimek Tomasz
         12. Zaremba Patrycja
         1. Lachowski Sławomir
         1. Iwaniak Łukasz
         2. Przychodzień Jan

         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2019 r.

         Za
          93.3%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          6.7%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Rupacz Henryk
         2. Grużewski Paweł
         3. Klimek Tomasz
         4. Wilk Bożena
         5. Zaremba Patrycja
         6. Lachowski Sławomir
         7. Zajączkowska Danuta
         8. Ciecierski Andrzej
         9. Bąkowski Rafał
         10. Pawelczyk Danuta
         11. Kamienowski Sławomir
         12. Przychodzień Jan
         13. Brzostek Marek
         14. Brzostek Teresa
          1. Iwaniak Łukasz

          Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

          Za
           100%
          Przeciw
           -%
          Wstrzymali się
           -%
          Głosowanie imienne:
          ZaPrzeciwWstrzymali się
          1. Rupacz Henryk
          2. Pawelczyk Danuta
          3. Brzostek Marek
          4. Grużewski Paweł
          5. Iwaniak Łukasz
          6. Klimek Tomasz
          7. Wilk Bożena
          8. Zaremba Patrycja
          9. Lachowski Sławomir
          10. Zajączkowska Danuta
          11. Ciecierski Andrzej
          12. Bąkowski Rafał
          13. Kamienowski Sławomir
          14. Przychodzień Jan
          15. Brzostek Teresa

            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łomża a Gminą Miastkowo w zakresie działalności rodzinnego domu opieki.

            Za
             100%
            Przeciw
             -%
            Wstrzymali się
             -%
            Głosowanie imienne:
            ZaPrzeciwWstrzymali się
            1. Rupacz Henryk
            2. Brzostek Marek
            3. Grużewski Paweł
            4. Iwaniak Łukasz
            5. Klimek Tomasz
            6. Wilk Bożena
            7. Zaremba Patrycja
            8. Lachowski Sławomir
            9. Zajączkowska Danuta
            10. Ciecierski Andrzej
            11. Bąkowski Rafał
            12. Pawelczyk Danuta
            13. Kamienowski Sławomir
            14. Przychodzień Jan
            15. Brzostek Teresa

              Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ''Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023.

              Za
               100%
              Przeciw
               -%
              Wstrzymali się
               -%
              Głosowanie imienne:
              ZaPrzeciwWstrzymali się
              1. Rupacz Henryk
              2. Przychodzień Jan
              3. Brzostek Teresa
              4. Brzostek Marek
              5. Grużewski Paweł
              6. Iwaniak Łukasz
              7. Klimek Tomasz
              8. Wilk Bożena
              9. Zaremba Patrycja
              10. Lachowski Sławomir
              11. Zajączkowska Danuta
              12. Bąkowski Rafał
              13. Pawelczyk Danuta
              14. Kamienowski Sławomir
              15. Ciecierski Andrzej

                Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023

                Za
                 100%
                Przeciw
                 -%
                Wstrzymali się
                 -%
                Głosowanie imienne:
                ZaPrzeciwWstrzymali się
                1. Rupacz Henryk
                2. Wilk Bożena
                3. Zaremba Patrycja
                4. Lachowski Sławomir
                5. Zajączkowska Danuta
                6. Ciecierski Andrzej
                7. Bąkowski Rafał
                8. Pawelczyk Danuta
                9. Kamienowski Sławomir
                10. Przychodzień Jan
                11. Brzostek Teresa
                12. Brzostek Marek
                13. Grużewski Paweł
                14. Iwaniak Łukasz
                15. Klimek Tomasz

                  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.

                  Za
                   100%
                  Przeciw
                   -%
                  Wstrzymali się
                   -%
                  Głosowanie imienne:
                  ZaPrzeciwWstrzymali się
                  1. Rupacz Henryk
                  2. Zajączkowska Danuta
                  3. Ciecierski Andrzej
                  4. Bąkowski Rafał
                  5. Pawelczyk Danuta
                  6. Kamienowski Sławomir
                  7. Przychodzień Jan
                  8. Brzostek Teresa
                  9. Brzostek Marek
                  10. Grużewski Paweł
                  11. Klimek Tomasz
                  12. Iwaniak Łukasz
                  13. Wilk Bożena
                  14. Zaremba Patrycja
                  15. Lachowski Sławomir
                    Wyświetleń: 1 276