logo Miastkowo  
Informacje o środowisku Rejestr Działalności Regulowanej

MPO Białystok sp. z o.o.


ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-95 Białystok

NIP: 542-020-10-38
REGON: 050025892
Rodzaje odpadów:
20 01 01Papier i tektura
20 01 02Szkło
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10Odzież
20 01 11Tekstylia
20 01 13*Rozpuszczalniki
20 01 14*Kwasy
20 01 15*Alkalia
20 01 17*Odczynniki fotograficzne
20 01 19*Środki ochrony roślin
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*Urządzenia zawierające freony
20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37*Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39Tworzywa sztuczne
20 01 40Metale
20 01 41Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02Odpady z targowisk
20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07Odpady wielkogabarytowe
20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03Opakowania z drewna
15 01 04Opakowania z metali
15 01 05Opakowania wielomateriałowe
15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07Opakowania ze szkła
15 01 09Opakowania z tekstyliów
15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
16 01 03Zużyte opony
17 02 01Drewno
17 02 02Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne
17 03 02Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
17 04 03Ołów
17 04 04Cynk
17 04 05Żelazo i stal
17 04 06Cyna
17 04 07Mieszaniny metali
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-20 14:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-20 14:34
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-11-26 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1221