logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.8.2018 na „Przebudowę drogi  gminnej nr 105873B i drogi powiatowej nr 1957B w miejscowości Kuleszka”


 

IGN.271.8.2018

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 331 100,00 zł
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji   i rękojmi za wady

1

P.H.P.U. Wódex
Wacław Dąbrowski
ul. Warszawska 10
18-413 Miastkowo

374.650,00 zł

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2018 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

  

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska2018-09-06
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-09-06 13:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-09-06 13:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 634