logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,, Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych''


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo,  dnia 19 czerwca 2019 r.

IGN.271.11.2019           

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.11.2019 na ,, Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.11.2019 na
,,
Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych’’

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający  informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych’’,          
 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez:

 

- ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY
   mgr Sylwester Zawadzki
   ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12
   18-400 Łomża

Cena oferty: 774 000,00 zł
Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady: 84 miesiące

UZASADNIENIE PRAWNE:     
Oferta ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

 

UZASADNIENIE FATYCZNE:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp
i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Okres gwarancji jakości wykonanych robót
i rękojmi za wady” – 40 pkt).

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                                 Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-06-19
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-06-19 10:59
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-06-19 10:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 330