logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miescowości Miastkowo- w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych


Miastkowo, 06 września 2019 r.

 
IGN.271.4.25.2019
 
Wykonawcy wg rozdzielnika
 
Wójt Gminy Miastkowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu,
w którym wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza 30 000 euro.
 
Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska    32, 18-413 Miastkowo
2. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miejscowości Miastkowo -
w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych’’
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa
w miejscowości Miastkowo na działkach 602, 164/1, 594, 170/14.
Planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej chodnika o szerokości średniej 1,50 m i zjazdy
z kostki betonowej o szerokości 4,50 m na podbudowie z kruszywa łamanego, oraz poszerzenie pasa jezdni asfaltobetonem z przestawieniem ogrodzenia działki.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zawierają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do zapytania ofertowego:
- projekt budowlany- załącznik nr 5
- przedmiar robót – załącznik nr 6
- szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 7
Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane
roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
4. Termin gwarancji 36 miesięcy
5. Termin wykonania zamówienia: 01 grudnia 2019 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1) zapewnią kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w branży drogowej bądź konstrukcyjnej do kierowania robotami w zakresie budowy chodników, należącego do właściwej Izby Inżynierów, posiadającego wiedzę i doświadczenie przy realizacji tego typu inwestycji.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,
3) oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej,
d) dołączenie kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy i zaświadczenie
o przynależności do właściwej izby inżynierów
4) oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
z aktem rejestracyjnym lub przez umocowanego pełnomocnika wykonawcy.
8. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13 września 2019 r. do godz. 14:00
w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis: „Przebudowa drogi gminnej
nr 105886B ulica Długa w miejscowości Miastkowo”
2) Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
3) Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego podany
w pkt. 1 (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)
9. Kryteria oceny ofert:
Cena 100% (Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę).
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Martyna Dąbrowska,
tel./fax 86 217 49 96, e-mail: fundusze.miastkowo@gmail.com.
11. Warunki umowy: projekt umowy w załączeniu
12. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) w przypadku braku któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt. 7 ppkt 3, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia – oferta niekompletna zostanie odrzucona,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.
13. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano (jeżeli dotyczy).
14. Inne informacje: brak
  Wójt
Kazimierz Górski
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
1. Druk formularza ofertowego
2. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Projekt umowy
4. Klauzula informacyjna RODO
5. Załącznik nr 5 -Projekt budowlany
6. Załącznik nr 6- Przedmiar robót
7. Załącznik nr 7 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
 

Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-09-06
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-09-06 10:03
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-09-06 10:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 348