logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty na ,, Przebudowę mostu przez rzekę Ruż w pobliżu miejscowości Łubia''


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo,  dnia 10 września 2019 r.

IGN.271.12.2019      

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.12.2019 na ,,Przebudowę mostu przez rzekę Ruż
w pobliżu miejscowości Łubia

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.12.2019 na ,, Przebudowę mostu przez rzekę Ruż w pobliżu miejscowości Łubia

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający  informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Przebudowę mostu przez rzekę Ruż w pobliżu miejscowości Łubia
  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3, złożoną przez:

 

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY Ireneusz Toczyłowski    
ul. Poligonowa 10,        
18-402 Łomża

 

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  
i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

 

UZASADNIENIE FATYCZNE:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp  
i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady” – 40 pkt).

Punktacja przyznana ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Cena

Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady

Łączna liczba punktów

1.

DOMOST Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 30
07-320 Małkinia Górna,

47,11

40,00

87,11

2.

BUDREX- KOBI Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92
15-727 Białystok

45,09

40,00

85,09

3.

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY
Ireneusz Toczyłowski
ul. Poligonowa 10
18-402 Łomża

60,00

40,00

100,00

4.

HYDROBUD
Kiełczyk Spółka Jawna
ul. Palmowa 22 A
15-795 Białystok

37,97

40,00

71,97

                                                                                  

Nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty.    

 

 

                                                                                   Wójt

                                                                                   Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-09-10
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-09-10 09:27
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-09-10 09:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225