logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.13.2019


Gmina Miastkowo

ul.Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

 

Miastkowo, 25 listopada 2019 r.

IGN.271.13.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.13.2019

na ,, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego”,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 150.604,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Termin uruchomienia kredytu

1

Bank Spółdzielczy w Łomży
ul. Aleja Legionów 5,
18-400 Łomża

 

 

132.074,76 zł

do 2 dni od złożenia pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r. Warunki płatności zgodnie z SIWZ.

 

 

 

 

Wójt

  Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-11-25 11:21
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-11-25 11:21
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 366