logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego''


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo,  dnia 5 grudnia 2019 r.

IGN.271.13.2019      

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.13.2019 na ,, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.13.2019 na ,, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

 I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający  informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego  
 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez:

 

Bank Spółdzielczy w Łomży
ul. Aleja Legionów 5,
18-400 Łomża

 

UZASADNIENIE PRAWNE:     

Oferta ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

 

UZASADNIENIE FATYCZNE:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Termin uruchomienia kredytu” – 40 pkt).

                                                                                  

Nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty.    

 

                                                      Wójt

                                                                                   Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2019-12-05
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-12-05 08:39
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-12-05 08:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 166