logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Miastkowo''


Gmina Miastkowo

Ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo,  dnia 09 grudnia 2019 r.

IGN.271.14.2019      

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.14.2019 na ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Miastkowo

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.14.2019 na ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Miastkowo

 I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający  informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Miastkowo   
 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez:

ZAKŁAD USŁUGOWY ‘’WINPOL’’ s.c.
Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski,
ul. Towarowa 15, 18-400 Łomża

 

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

 

UZASADNIENIE FATYCZNE:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp  i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 80 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Termin płatności faktury” – 20 pkt).

Punktacja przyznana ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Cena

Termin płatności faktury

Łączna liczba punktów

1.

ZAKŁAD USŁUGOWY ‘’WINPOL’’ s.c.
Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski,
ul. Towarowa 15, 18-400 Łomża

60,00

20,00

80,00

2.

Usługi Komunalne ,, BŁYSK’’ Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

57,28

10,00

67,28

                                                                                  

Nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty.    

 

 

                                                      Wójt

                                                                                   Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-12-09 07:58
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-12-09 07:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220