logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie, Gm. Miastkowo"


Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Miastkowo, 6 maja 2020 r.

IGN.271.4.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.4.2020 na Budowę boiska wielofunkcyjnego
w Leopoldowie, Gm. Miastkowo”.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.4.2020 na Budowę boiska wielofunkcyjnego
w Leopoldowie Gm. Miastkowo

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający  informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie, Gm. Miastkowo” na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Torakol

Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

UZASADNIENIE PRAWNE:

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

UZASADNIENIE FATYCZNE:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady” – 40 pkt).

Cena oferty: 269 515,63zł brutto;

Oferowany okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady: 84 miesiące.

Punktacja przyznana ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Cena całkowita brutto

Okres gwarancji
i rękojmi za wady

Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Liczba pkt
w kryterium cena
60 %

Liczba pkt w kryterium okres gwaranci
i rękojmi za wady

40 %

Suma przyznanych punktów

1.

Hydros Plus

Tomasz Kulesza

Bohdan 25 A

16-002 Dobrzyniewo Duże

294 343,64 zł

84 miesiące

54,94

40,00

94,94 pkt

2.

Torakol

Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

269 515,63 zł

84 miesiące

60,00

40,00

100 pkt

3

Complexe Sportif

Grażyna Kowalska

ul. Kościuszki 4/3

05-240 Tłuszcz

300 588,08 zł

84 miesiące

53,80

40,00

93,80 pkt

4

Speed invest

ul. Ossowska 15

05-230 Kobyłka

313 650,00 zł

84 miesiące

51,56

40,00

91,55 pkt

 

                                                                                                     Wójt

Kazimierz Górski

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2020-05-06
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2020-05-06 08:34
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2020-05-06 08:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 114