logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Nadzór inwestorski dla inwestycji pn.,, Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105876 B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B''


Miastkowo, 19 maja 2020 r.

IGN.271.3.5.2020

 

                     Wykonawcy wg rozdzielnika

 

 

Wójt Gminy Miastkowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, w którym wartość  przedmiotu zamówienia nie przekracza 30.000 euro.

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

2. Nazwa zadania: Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w inwestycji,  której zakres  obejmuje m. in. przebudowę i rozbudowę istniejącej gruntowo-żwirowej nawierzchni drogi na odcinku ok. 2256 mb poprzez m.in.:  wykonanie nawierzchni asfaltowej, przebudowę istniejących zjazdów na posesje i pola,  

 

Szczegółowa dokumentacja techniczna dotycząca zakresu inwestycji, na której ma być prowadzony nadzór inwestorski  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:www.miastkowo.pl/bip w zakładce Przetargi/konkursy, oraz jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo , pokój nr 17

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:

 1. pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
 2. nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
  a Wykonawcą robót (branża drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna)

4. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego.

Przewidywany termin  zakończenia robót to 30.11.2020 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)posiadają wiedzę i doświadczenie,
c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.Opis sposobu przygotowania ofert:
a) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
b) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,
c) do oferty należy dołączyć:

 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz kopię uprawnień inspektora nadzoru,
 • podpisaną klauzulę RODO.

d)oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub przez umocowanego pełnomocnika wykonawcy.
7. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 13:00,
w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis:Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B
b)ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego podany
w pkt. 1.

8. Kryteria oceny ofert:

 • Cena 100%

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Martyna Kopeć ,

tel 86/ 217 49 96, e-mail: drogi@miastkowo.pl

10. Warunki umowy: projekt umowy w załączeniu

11. Zastrzeżenia Zamawiającego:

a) w przypadku braku któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt. 6 ppkt. c, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia – oferta niekompletna zostanie odrzucona,

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

12. Inne informacje: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie poinformowany telefonicznie bądź e-mailem o terminie podpisania umowy.

13. Inne informacje: brak

 

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załączniki:

 1. Druk formularza ofertowego
 2. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Projekt umowy

 


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2020-05-19
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2020-05-19 11:33
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2020-05-19 11:33
Ostatnia zmiana :Martyna Kopeć2020-05-19 11:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180