logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,, Budowę drogi polegającej na rozbudowie  i przebudowie drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową  i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B''


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo,  dnia 9 czerwca 2020 r.

IGN.271.6.2020        

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.6.2020 na ,, Budowę drogi polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.6.2020 na ,,
Budowę drogi polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B ’’

 
I.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający  informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Budowę drogi polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B’’,        
 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4, złożoną przez:

 

- BIK- Projekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

 

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

 

UZASADNIENIE FATYCZNE:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady” – 40 pkt).

Cena oferty: 2.344.721,34 zł        
Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady: 84 miesiące

Punktacja przyznana ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Cena

Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady

Łączna liczba punktów

1.

BUDOKOP Piotr Głodowski
ul. Olsztyńska 15
11-100 Lidzbark Warmiński

54,07

40,00

94,07

2.

Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.
z o.o.- Lider
Altor Sp. z o.o.- Partner

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

47,45

40,00

87,45

3.

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

49,39

40,00

89,39

4.

BIK- Projekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

60,00

40,00

100,00

5.

Konsorcjum:
MOBILDROG Sp. z o.o.- Leader
ul. Lipowa 12 /21
15-427 Białystok
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
,, MARGO’’ Mariusz Gosk – Partner
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

46,93

40,00

86,93

                                                                                  

Nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty.    

Wójt

                                                                                   Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2020-06-09
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2020-06-09 09:46
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2020-06-09 09:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 128