logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTKOWO


ZAPROSZENIE

Do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) oraz na podstawie zapisów Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

W ramach procedury rozeznania rynku Gmina Miastkowo zaprasza do składania ofert na :
„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTKOWO”.

 

Zamawiający

Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

tel.: 86 217 49 35/fax: 86 217 49 96

NIP: 718-209-59-60

gmina@miastkowo.pl

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo”.

Wskazane poniżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz do rezygnacji z realizacji poszczególnych części.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje : usunięcie w 2020 r. wyrobów zawierających azbest
z posesji położonych na terenie Gminy Miastkowo w ilości ok. 144,66 Mg.

2. Zakres robót do wykonania obejmuje zbiórkę, transport i unieszkodliwienie eternitu na specjalistycznym składowisku, za potwierdzeniem- karta przekazania odpadu, w ilości ok. 144,66 Mg.

(Założono, że 1 m2 płyty posiada wagę 15,0 kg – wg przelicznika umieszczonego na str: www.wfosigw.bialystok.pl )

Ilości odpadów są danymi szacunkowymi. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona w oparciu o zaoferowaną cenę jednostkową usługi i na podstawie faktycznie wykonywanych usług, których zakres określono w zadaniu. Potwierdzenie rzeczywistej ilości odpadów udokumentowane będzie „Kartą odbioru odpadów”.

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 października 2020 r.

 

Warunki, które musi spełniać Wykonawca składający ofertę:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),

- posiadają wagę umożliwiającą zważenie odebranych od mieszkańców odpadów w miejscu ich odbioru,

- posiadają sprzęt umożliwiający wykonanie dokumentacji fotograficznej na nośniku elektronicznym potwierdzającej wykonanie usługi.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2020 r. do godz. 13:00, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis:Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo”;

oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana;

ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo. (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)

Kryteria oceny ofert:

cena 100% (Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę)

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Marzena Komorowska – inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska tel. 86 217-49-35

Agnieszka Bieńkowska – inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi tel. 86 217-42-12

VII Obowiązki informacyjne wynikający z RODO:

Klauzula informacyjna wypełniająca wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 35 KB 46
file typ Załącznik nr 2 - RODO 14,94 KB 47

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-07-10
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-07-10 14:29
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2020-07-10 14:29
Ostatnia zmiana :Katarzyna Kuczyńska2020-07-10 14:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174