logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy oraz odrzuceniu ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawę kruszywa naturalnego’’


Miastkowo, 13 lipca 2020 r.

IGN.271.7.2020

                            

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.7.2020 na Dostawę kruszywa naturalnego”.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy oraz odrzuceniu ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawę kruszywa naturalnego’’

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm..) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje:

o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 4, złożonej przez Usługi Budowlane Mat Bud
Mateusz Mierzejewski ul. Broniewskiego 19A, 07-405 Troszyn,  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne

Oferta zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia warunki rzeczowego zamówienia oraz wszystkie wymogi SIWZ.

Cena oferty: 252.888,00 zł

Termin realizacji dostawy: do 1 dnia

Uzasadnienie faktyczne :

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów (suma punktów uzyskanych
w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Termin realizacji dostawy” –  40 pkt).

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Łączna liczba punktów

Cena

Termin realizacji dostawy

1.

PW Izbiccy
Aneta Małgorzata Izbicka
ul. Supraślska 16
16-010 Wasilków

Oferta nie podlega ocenie.

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12

2.

P.H.P.U. ,,WÓDEX’’

Wacław Dąbrowski
ul. Warszawska 10,
18-413 Miastkowo

 

54,81

 

40,00

 

94,81

3

PRZEDSIĘBORSTWO WIELOBRANZOWE

,,GOSK-KRUSZ’’  
Ryszard Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

Oferta nie podlega ocenie. Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3

4

Usługi Budowlane Mat Bud
Mateusz Mierzejewski
ul. Broniewskiego 19a
07-405 Troszyn

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

Wykluczona została firma:

PW Izbiccy        
Aneta Małgorzata Izbicka          
ul. Supraślska 16            
16-010 Wasilków

Uzasadnienie prawne

Podstawą wykluczenia jest art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zamawiający wyklucza wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.        

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca zobowiązany był do przekazania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp  tj. informacji z otwarcia ofert. Wykonawca przedłożył  do oferty ww. oświadczenie opatrzone datą 19.06.2020r. tj. przed upływem terminu składania ofert, nie mając jeszcze wiedzy o wykonawcach biorących udział w postępowaniu. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany był wykazać, że nie należy do jednej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.   W dniu 26 czerwca 2020 r. zamawiający wezwał stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentu. W wyznaczonym przez zamawiającego terminie tj. do dnia 02 lipca  2020 r. wykonawca nie uzupełnił dokumentu.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 P.z.p ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Odrzucona została oferta nr 3 Wykonawcy:

PRZEDSIĘBORSTWO WIELOBRANZOWE

,,GOSK-KRUSZ’’  
Ryszard Gosk

Al. Legionów 152          
18-400 Łomża

Uzasadnienie prawne:

Podstawą odrzucenia oferty jest art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:            

W toku badania ofert Zamawiający powziął wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za ceną zaoferowaną w ofercie nr 3, która wynosi 154.135,75 zł i  jest niższa o 36,84%  w stosunku do  średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert wynoszącej 244.037,56 zł.

„Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
                 Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwrócił się do Wykonawcy nr 3 pismem z dnia 26.06.2020 r. z prośbą
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty lub kosztu, w szczególności w zakresie:

  • oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.);

Wykonawca pismem  z dnia 01.07.2020 r. (wpływ 02.07.2020 r.)  złożył w terminie wyjaśnienia. Komisja zapoznała się z ich treścią i stwierdziła, że Wykonawca nie wykazał, iż przedstawione przez niego ceny nie są rażąco niskie, a złożone wyjaśnienia są lakoniczne stanowią tylko oświadczenie Wykonawcy. Ponadto Wykonawca nie załączył żadnych dowodów, analiz potwierdzających jego wyjaśnienia. Ciężar udowodnienia, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska, spoczywa na wezwanym wykonawcy. Komisja przetargowa wskazała w wezwaniu zakres wyliczenia ceny oferty  wymagający wyjaśnień i oczekiwała, że ten zakres zostanie jej wyjaśniony. Wykonawca nie uczynił zadość żądaniu Komisji, a w szczególności, nie przedstawił dowodów na okoliczności, które mogły znacząco wpłynąć na obniżenie ceny ofertowej. Wskazane przez wykonawcę wyjaśnienia, że: zakupił wcześniej kruszywo z koncesjonowanej kopalni i obecnie poniesie tylko koszty załadunku i transportu, korzysta z atrakcyjnych rabatów na paliwa, posiada własne środki transportu oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia  wraz z obsadą kierowców  i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, a także sprzyjająca lokalizacja firmy i doświadczenie   pozwalające na usprawnienie robót  ograniczających dodatkowe koszty są własnymi deklaracjami nie popartymi żadnymi dowodami. Wyjaśnienia powinny być konkretne, wyczerpujące i rzeczywiście uzasadniające podaną cenę w ofercie. Nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W przedmiotowym postępowaniu stwierdzić należy, że Wykonawca w wyjaśnieniach przedstawił jedynie ogólnikowe stwierdzenia, które uniemożliwiają pozytywną weryfikację wyjaśnienia oferty i z tego powodu nie można ich uznać za wystarczające. Takie stanowisko wyraził SO w Warszawie w wyroku, z dnia 05. 01. 2007 r. (V Ca 2214/06). Podobne zdanie wyrażała wielokrotnie KIO, podnosząc w wyrokach, iż Wykonawca powinien złożyć wyczerpujące wyjaśnienia i udowodnić realność zaoferowanej ceny – (wyrok z dnia 13. 12. 2008 r. KIO/UZP 1443/08), oraz udowodnić, że jego cena jest wiarygodna, tzn., że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia przy zachowaniu należytej staranności Wykonawca nie będzie ponosił strat (wyrok z dnia 28. 01. 2010 r., KIO/UZP 1746/09). Wykazano również, że cena nawet znacząco odbiegająca od szacunkowej wartości zamówienia, czy nawet od cen innych Wykonawców, nie musi być ceną rażąco niską, o ile wezwany do wyjaśnień Wykonawca jest w stanie udowodnić prawdziwość podanych w ofercie elementów cenotwórczych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż Komisja Przetargowa nie ma obowiązku podpowiadać wykonawcy dlaczego zadeklarowaną przez niego cenę uważa za rażąco niską (SO w Warszawie sygn. IC Ca 1299/2009 czy KIO 2659/12 lub KIO 1363/13). Wykonawca, składając wyjaśnienia odnoszące się do ceny oferty, powinien wskazać, co spowodowało możliwość obniżenia ceny oraz stopień, w jakim cena została obniżona dzięki wskazanym czynnikom. Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wykazać, co spowodowało obniżenie ceny oraz w jakim stopniu wskazane przez niego elementy ceny wpłynęły na jej obniżenie, jak również przedstawić dowody na potwierdzenie zaistnienia podnoszonych okoliczności." (KIO 1287/13). Odpowiedź wykonawcy nie może być lakoniczna
i powierzchowna, aby można ją było potraktować, jako wyczerpującą i rozwiewającą wątpliwości Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.          
Podsumowując powyższe,  Wykonawca nr 3 nie uzasadnił Zamawiającemu w sposób możliwy do zaakceptowania , że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny .

Sekretarz Gminy

Dorota Prytuła


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2020-07-13
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2020-07-13 10:35
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2020-07-13 10:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 96