logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

 Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na: "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592"


Miastkowo, 20 lipca 2022r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Strona internetowa prowadzonego postępowania

IGN.271.6.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592”

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY NR 1 I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej: Pzp, zamawiający informuje o odrzuceniu oferty nr 1 i unieważnieniu postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę:

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

UWAGI

Ilość punktów w kryterium:

CENA (waga – 100%)

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „Wódex” Wacław Dąbrowski,
ul. Warszawska 10
18-413 Miastkowo

-----

-----

------

OFERTA ODRZUCONA
na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 3

BRAK PODPISU

 

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY NR 1

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. Przepis art. 63 Pzp. ustanawia formę elektroniczną dla oferty lub postać elektroniczną oferty opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - dla postępowań o wartościach mniejszych niż progi unijne. W postępowaniach poniżej progów unijnych brak podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego skutkować będzie odrzuceniem takiej oferty.

W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne dla ofert oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa art 125 ust. 1 Pzp, wprowadzono rygor nieważności w zakresie formy ich złożenia. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp złożenie następuje pod rygorem nieważności w formie elektronicz¬nej (dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dokonanie czynności bez zachowania wymogu formy zastrzeżonej przez ustawę pod rygorem nieważności stanowi wadę tej czynności prawnej, która polega na niewywołaniu przez czynność zamierzonych skutków prawnych związanych z jej dokonaniem (nieważność bezwzględna).

Tym samym niepodpisanie oferty w wymaganej formie lub nieprawidłowe złożenie podpisu pod ofertą powoduje w konsekwencji, że oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „Wódex” Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo jest niepodpisana żadnym z podpisów tj.: podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Żeby złożenie oferty mogło być uznane za skuteczne, wymaga od wykonawcy przekazania zamawiającemu pliku (dokumentu elektronicznego) zawierającego ofertę wraz z właściwym podpisem elektronicznym, który został złożony przed zaszyfrowaniem oferty.

W toku badania oferty wraz z załącznikami stwierdzono, że plik że plik zawierający: formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu nie został opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Obowiązek zachowania formy elektronicznej, pod rygorem nieważności, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wynika z art. 63 ustawy Pzp.

Złożenie oferty bez podpisu elektronicznego jest uchybieniem nieusuwalnym. Dlatego też brak podpisu dokumentów elektronicznych skutkuje ich nieważnością i oferta nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 255 pkt 2. ustawy Pzp. w związku z art. 226 ust. 1 pkt 3. 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. Z uwagi na fakt, że jedyna oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu, zgodnie z brzmieniem art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp. (art. 505-590)

 

                                                                                                                  Sekretarz Gminy

                                                                                                                   Dorota PrytułaInformacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-07-20
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-07-20 15:21
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-07-20 15:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 642