logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę gruntu z zasobu gminnego


Wójt Gminy Miastkowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki z zasobu gminnego, położonej w obrębie wsi Chojny -Naruszczki niżej opisanej:

Lp

Oznaczenie wg. księgi wieczystej

Położenie działki, nazwa obrębu

Okres dzierżawy

Opis położenie

Przeznaczenie
i sposób jej zagospodaro-wania

Wyjściowa stawka czynszu

wysokość wadium

Termin
i miejsce
składania
ofert

Termin
i miejsce części jawnej
przetargu

1.

nr ewid. 36, zabudowana działka gruntu o pow. 1.1200 ha wpisana do KW Nr LM1L/00038852/2, Właściciel - Gmina Miastkowo.

 

Chojny-Naruszczki

 

 

do 3 lat, licząc od dnia zawarcia umowy.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 0.6459 ha, poza ogrodzeniem, za budynkiem świetlicy, grunt rolny IVa Dojazd do tej części działki jest możliwy, przez drogę wew. dz. nr 70

Na tym terenie nie ma miejscowego planu zagosp. przestrzennego.

Należy ją użytkować na cele produkcji rolnej.

 

700 zł rocznie,

 

 

 

100 zł

do dnia
30.09.2023r
do godz. 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy w zamkniętych kopertach.

 

Otwarcie ofert
4.10.2023r. godzina 14.00
w siedzibie
Urzędu Gminy Miastkowo Sala konferen.
Pok. nr 17 (piętro)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli złożą ofertę pisemną do dnia 30.09.2023 r. do godziny 14.00, oraz wpłacą wadium w tym samym terminie, w walucie polskiej na konto numer 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090 Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo.


Oferta powinna zawierać:

1/ imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę 2/ datę sporządzenia oferty, 3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4/oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Ofertę należy podpisać, dołączyć do niej kopię dowodu wniesienia wadium i złożyć w zamkniętej kopercie z opisem ”Oferta na dzierżawę części działki nr 36 w obrębie Chojny-Naruszczki” osobiście lub za pośrednictwem poczty. Uczestnikom przetargu, których oferta nie została wybrana wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu .Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy wadium przez niego wpłacone przepada. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu z którym powinien zapoznać się każdy uczestnik.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami lub telefonicznie pod numerem 86 217-49-96.

ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Prytuła


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2023-09-01
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-09-01 14:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-09-01 14:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230