logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo


Miastkowo, dnia 27 października 2023 r.

IGN.271.1.16.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego w którym wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych.

Wójt Gminy Miastkowo zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na realizację zadania pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTKOWO”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
REGON 450669950
NIP 718-209-59-60
reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy Miastkowo

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo”. Wskazane poniżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia były wnioski właścicieli nieruchomości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconych do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz do rezygnacji z realizacji poszczególnych części. Przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Miastkowo w ilości ok. 212,06 Mg za potwierdzeniem - karta przekazania odpadu.
(Założono, że 1 m2 płyty posiada wagę 15,0 kg – wg przelicznika umieszczonego na stronie: www.wfosigw.bialystok.pl)
Ilości odpadów są danymi szacunkowymi. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona w oparciu o zaoferowaną cenę jednostkową usługi i na podstawie faktycznie odebranych odpadów. Potwierdzenie rzeczywistej ilości odpadów udokumentowane będzie „Kartą odbioru odpadów”.

Wykonawca - składając ofertę - oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz akceptuje wzór umowy i zobowiązuje się w przypadku wybrania oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

III. Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. nr 2 w godz. 715 - 1515 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie pod numerem tel. 86 217 49 35.

IV. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w sposób czytelny i trwały.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo pok. nr 9 do dnia 6 listopada 2023 r.

1. Wykonawca przedkłada ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, posiadającej oznaczenia: Oferta „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo” oraz nazwę i adres oferenta.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia: do dnia 19 stycznia 2024 r.

VIII. Warunki płatności: zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

IX. Kryterium oceny ofert: Cena 100%
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej);
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy;
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny;
4. Zamawiający zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) zastrzega sobie prawo do:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;
- unieważnienia postępowania jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki przewidziane w ramach budżetu projektu dla przedmiotowego zamówienia.
5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XI. Obowiązki informacyjne wynikający z RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miastkowo jest Wójt Gminy Miastkowo, adres siedziby: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, za pomocą adresu: iod@miastkowo.pl
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Miastkowo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Miastkowo,
2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miastkowo,
3) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miastkowo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Miastkowo.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo do dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
3) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Miastkowo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równieżw formie profilowania.

 

Załącznik:
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
- Projekt umowy - załącznik nr 2.

                                         Zastępca Wójta

                                            Dorota Prytuła

 

 

 

 

 

 

 

Załącznikipobrań
file typ Formularz ofertowy 56,5 KB 35
file typ Projekt umowy 222,06 KB 34

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2023-10-27
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2023-10-27 14:35
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2023-10-27 14:35
Ostatnia zmiana :Anna Bieńkowska2023-10-27 14:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 129