logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.8.2019


 

Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 14 maja 2019 r.

IGN.271.8.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.8.2019
na Budowa drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegająca na rozbudowie
i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- Etap III
”,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) zwanej dalej ustawą, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
    2.354.529,42 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji 
i rękojmi za wady

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

4.918.019,05 zł

 

84 miesiące

2

BIK- Projekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

 


2.573.442,10 zł

 

84 miesiące

3

FIRMA DROGOWO- BUDOWLANA

,,AMSTONE’’ Patrycja Mielnicka

Łazy, ul. Prosta 8,

07-410 Ostrołęka

 

3.081.000,00 zł

 

84 miesiące

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2019 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

Wójt

  Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-05-14
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-05-14 11:36
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-05-14 11:36
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 588