logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 14.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości  gminnej w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r poz. 1515) oraz art. 25 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( (Dz. U. 2015 r. poz. 1774, 1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną numerem ewid. 543/2 o powierzchni 212 m2, powstałą po podziale działki
o numerze 543 położonej w obrębie wsi Tarnowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo, własność Gminy Miastkowo, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą Nr KW LM1L/ 000027944/4.

§ 2. Szczegółowy opis nieruchomości przedstawia wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 34,88 KB 275

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-08 09:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-08 09:47
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-03-08 09:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 609