logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 84 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2020  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie oraz określenia regulaminu pracy komisji02-01-2020
2.2020w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy07-01-2020
3.2020w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok16-01-2020
4.2020w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu Gminy Miastkowo22-01-2020
5.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok22-01-2020
6.2020w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w roku szkolnym 2020/202124-01-2020
7.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok31-01-2020
8.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok10-02-2020
9.2020w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie13-02-2020
10.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok28-02-2020
11.2020w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy09-03-2020
12.2020w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.17-03-2020
13.2020w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy17-03-2020
14.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok27-03-2020
15.2020w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok27-03-2020
16.2020w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego27-03-2020
17.2020w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania27-03-2020
18.2020w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok30-03-2020
19.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok31-03-2020
20.2020w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy09-04-2020
21.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego16-04-2020
22.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok28-04-2020
23.2020w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy28-04-2020
24.2020w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym05-05-2020
25.2020w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w formie elektronicznej07-05-2020
26.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego14-05-2020
27.2020w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z lokalu gminnego nr 4 wyodrebnionego w budynku przy ulicy Szkolnej 2 w Tarnowie27-05-2020
28.2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za 2019 rok28-05-2020
29.2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za 2019 rok28-05-2020
30.2020w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Miastkowo za 2019 rok28-05-2020
31.2020 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu przetargowym29-05-2020
32.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok29-05-2020
33.2020w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok29-05-2020
34.2020w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy02-06-2020
35.2020w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.05-06-2020
36.2020w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania05-06-2020
37.2020w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego05-06-2020
38.2020w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego08-06-2020
39.2020w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych10-06-2020
40.2020w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w pracy oddziałów przedszkolnych16-06-2020
41.2020w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy16-06-2020
42.2020w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminuy Miastkowo18-06-2020
43.2020powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego18-06-2020
44.2020   w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego22-06-2020
45.2020w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego22-06-2020
46.2020w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego23-06-2020
47.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok30-06-2020
48.2020w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich30-06-2020
49.2020w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo na czas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie01-07-2020
50.2020w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-07-2020
51.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok03-07-2020
52.2020w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego08-07-2020
53.2020w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy14-07-2020
54.2020w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Miastkowie 14-07-2020
55.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok31-07-2020
56.2020w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy05-08-2020
57.2020w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców11-08-2020
58.2020w sprawie przekazania w użyczenie garażu przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu 17-08-2020
59.2020w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku24-08-2020
60.2020w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy27-08-2020
61.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok31-08-2020
62.2020w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok"18-09-2020
63.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok25-09-2020
64.2020w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy25-09-2020
65.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok30-09-2020
66.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok30-10-2020
67.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok12-11-2020
68.2020w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 202713-11-2020
69.2020w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2021 rok13-11-2020
70.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok13-11-2020
71.2020w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego20-11-2020
72.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok20-11-2020
73.2020w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2020/202123-11-2020
74.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok23-11-2020
75.2020w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 774/1 w trybie bezprzetargowym w obrębie wsi Drogoszewo27-11-2020
76.2020w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy27-11-2020
77.2020w sprawie powołania Komisji do przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli01-12-2020
78.2020w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy18-12-2020
79.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok23-12-2020
80.2020w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok30-12-2020
81.2020w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków31-12-2020
82.2020w sprawie oddania w użyczenie lokalu w budynku świetlicy wiejskiej31-12-2020
83.2020w sprawie w oddania w użyczenie lokalu nr 2  w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury31-12-2020
84.2020w sprawie określenia formy i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych 31-12-2020