logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2020
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r.,  poz. 293)  zawiadamia  się, że w dniu 12.03.2020r, na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającego przez pełnomocnika Roberta Bagińskiego RBB-ELECTRIC, ul. Wojska Polskiego 109, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej linii nN 0,4kV, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 320, 324, 323/3, 323/5, 323/6, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 416/1, 416/2, 504, 505/2, 505/1, 502, 506, 507/1, 508/1, 509/2, 509/1, 510, 499, 498, 497, 496, 495/3, 495/4, 495/1, 501, 334, 493, 335, 492, 490/1, 490/2, 489, 336, 337/2, 337/1, 488, 487, 485, 483, 338/2, 338/1, 339, 340, 341, 342/3, 342/4, 342/2, 343, 481/1, 481/2, 480, 479/2, 479/3, 479/1, 478/4, 478/3, 344, 345, 346, 414/3, 414/2, 416/3, 477, 476/1, 476/2, 702, 703, 1035, 500, 863, 472, 471, 443, 442, 441, 440, 439, 438/1, 438/2, 437, 436, 435, 434/1, 434/2, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 424/2, 424/1, 423, 422/1, 422/2, 421, 420, 419, 418, 444, 382, 383, 384, 347, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413/1, 470/7, 470/6, 470/2, 469, 468/1, 467, 466, 465, 463/2, 463/1, 460/1, 459, 475, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452 położone w obrębie Czartoria, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2020r  poz.256 ) informujemy, że w trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 17- Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( tel. 86 217-49-96 ) w godzinach pracy Urzędu tj. 7 15 - 1515

Zgodnie art. 41 § 1 KPA- w  toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu : zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Obowiązek zawiadomienia organu administracji publicznej dotyczy również przypadku zbycia prawa lub śmierci strony, w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni (art. 30 § 1 Kpa).

Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 49a w związku z art. 49 § 1 Kpa dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będą dokonywane w formie udostępnienia pism w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na stronie www.miastkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej sołectwa wsi Czartoria.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-03-26
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-03-26 10:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-03-26 10:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 286