logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2020
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), oraz z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu
14 września 2020r., została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej - bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min. 2200 m3, silosem paszowym o pojemności 29,55 m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanego na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Miastkowo, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (parter, tel. 86 217-49-96), w godzinach od 815 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo, w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49, 49a kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                          

WÓJT

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Treść decyzji 317,69 KB 134
file typ Załącznik do decyzji - charakterystyka przedsięwzięcia 89,04 KB 168

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-09-14
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-09-14 12:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-09-14 12:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-09-14 12:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 326