logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/103/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 25 473 936,00 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 23 977 845,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 1 496 091,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28 501 623,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 23 313 404,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 5 188 219,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 027 687,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 000 000,00 zł;
2) wolnych środków w kwocie - 1 333 320,00 zł;
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 694 367,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości – 104 579,00 zł;
2) rezerwę celową w wysokości – 65 421,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączne przychody budżetu w kwocie 3 511 011,00 zł i łączne rozchody budżetu w kwocie 483 324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:
1) dochody w kwocie 60 267,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 267,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
2) dochody w kwocie 72 000,00 zł i wydatki w kwocie 72 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 802 560,00 zł i wydatki w kwocie 802 560,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z  załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 420 794,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejsej uchwały.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 126 974,00 zł i wydatków w kwocie 126 974,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określa się w kwocie 1 000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego i wprowadzania nowych zadań;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z uziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady 

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 1015,36 KB 156
file typ Uchwała RIO 550,59 KB 125
file typ Uchwała RIO 310,14 KB 116

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-02-02 12:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-02-02 12:22
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-04-07 14:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 361