logo Miastkowo  
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu


1. Rodzaj zadania: popularyzacja dyscypliny sportu –piłka nożna, w tym:

1) prowadzenie drużyny piłki nożnej;

2) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy;

3) zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych, w tym opłaty administracyjne, ubezpieczenie i inne;

4) zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych;

5) organizowanie przejazdów w ramach rozgrywek.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 5 000. zł.

 

3. Zasady przyznawania dotacji:

1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2014 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa sie zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

2) o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Miastkowo, realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;

3) dwie lub więcej organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć jedną ofertę;

4) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

5) oferta stanowi załącznik do umowy.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania

1) zadanie powinno być zrealizowane w 2014 roku;

2) data zakończenia realizacji zadania - 31 grudnia 2014 roku;

3) realizacja zadania następuje od dnia podpisania umowy.

 

5. Termin składania ofert:

1) warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 18 lutego 2014 roku do godziny 1500 w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) z dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;

2) oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Oferta:

1) wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania i wzór sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

2) wzór oferty jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój nr 18 oraz na stronie BIP Miastkowo;

3) do oferty należy dołączyć:

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

c)      statut,

4) oferent składa ofertę w jednym egzemplarzu z kompletem załączników.

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru:

1) otwarcie ofert nastąpi dnia 19 lutego 2014 roku o godzinie 1000 w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Miastkowo;

2) oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Miastkowo, która oceni je według następujących kryteriów:

a)      możliwość realizacji zadania publicznego przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,

b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,

c)      planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

 
8. W 2013 roku na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 20 000 zł.
 
9. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie BIP Urzędu, stronie internetowej Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl oraz zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 
10. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonioną organizacją zostanie zawarta umowa na wsparcie realizacji zadnia publicznego.

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-14 13:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-14 13:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-05 10:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1600