logo Miastkowo  
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego


1. Tytuł zadania publicznego: kolonie letnie z realizacją programów profilaktycznych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 5 000. zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

1)      otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2015 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa sie zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

2)      o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Miastkowo, realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;

3)      dwie lub więcej organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć jedną ofertę;

4)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

5)      oferta stanowi załącznik do umowy.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania

1)      zadanie powinno być zrealizowane w 2015 roku;

2)      data zakończenia realizacji zadania – 30 sierpnia 2015roku;

3)      realizacja zadania następuje od dnia podpisania umowy.

 

5. Termin składania ofert:

1)      warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 5czerwca 2015 roku do godziny 1500 w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) z dopiskiem „Kolonie letnie”;

2)      oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Oferta:

1)      wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania i wzór sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

2)      druk oferty jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój nr 18 oraz na stronie BIP Miastkowo;

3)      do oferty należy dołączyć:

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

c)      statut,

4)      oferent składa ofertę w jednym egzemplarzu z kompletem załączników.

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru:

1)      otwarcie ofert nastąpi dnia 8 czerwca 2015 roku o godzinie 1000 w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Miastkowo;

2)      oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Miastkowo, która oceni je według następujących kryteriów:

a)      możliwość realizacji zadania publicznego przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,

b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,

c)      planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

 

8. W 2014 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego przeznaczono kwotę 5 000 zł

9. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie BIP Urzędu, stronie internetowej Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl oraz zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

10. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonioną organizacją zostanie zawarta umowa na wsparcie realizacji zadnia publicznego.


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 12:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-14 12:48
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-05 10:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1250