logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo


IGN.271.1.20.2018

Miastkowo, 27 sierpnia 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie zapisów Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
W ramach procedury rozeznania rynku Gmina Miastkowo zaprasza do składania ofert na : „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTKOWO”.
 
I. Zamawiający
Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
tel.: 86 217 48 78/fax: 86 217 49 96
NIP: 718-209-59-60
gmina@miastkowo.pl
 
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo”
Wskazane poniżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz do rezygnacji z realizacji poszczególnych części.
Przedmiot zamówienia obejmuje : usunięcie w 2018 r. wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Miastkowo w ilości ok. 117,005 Mg.
Zakres robót do wykonania obejmuje zbiórkę eternitu zgodnie z określonym wykazem punktów adresowych, a następnie transport i unieszkodliwienie eternitu na specjalistycznym składowisku, za potwierdzeniem- karta przekazania odpadu, w ilości ok. 117,005 Mg. ( Założono, że 1 m2 płyty posiada wagę 13,5 kg – wg przelicznika umieszczonego na str: www.wfosigw.bialystok.pl )
Ilości odpadów są danymi szacunkowymi. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona w oparciu o zaoferowaną cenę jednostkową usługi i na podstawie faktycznie wykonywanych usług, których zakres określono w zadaniu. Potwierdzenie rzeczywistej ilości odpadów udokumentowane będzie „Kartą odbioru odpadów”.
 
III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 października 2018 r.
 
 
IV. Warunki, które musi spełniać Wykonawca składający ofertę:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 02.04.2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),
- posiadają wagę umożliwiającą zważenie odebranych od mieszkańców odpadów w miejscu ich odbioru,
- posiadają sprzęt umożliwiający wykonanie dokumentacji fotograficznej na nośniku elektronicznym potwierdzającej wykonanie usługi.
Ponadto Wykonawca zobligowany jest przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest ( właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu ) zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2014 r. Nr 71, poz 649, z późn. zm. Oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm. ). a potwierdzenie zgłoszenia dostarczyć Wójtowi Gminy Miastkowo.
 
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.09.2018 r. do godz. 10:00,
w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo”;
a) oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana;
b) ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo. (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)
Kryteria oceny ofert:
 cena 100% (Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę)
 
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 
Marzena Komorowska – inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska tel. 86 217-49-35
Agnieszka Bieńkowska – inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi tel. 86 217-42-12
 
                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                  Kazimierz Górski
 
 
Załącznikipobrań
file typ Projekt umowy 1,31 MB 151
file typ Wykaz nieruchomości 32,5 KB 177
file typ Formularz ofertowy 58,5 KB 137

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2018-08-27
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2018-08-27 13:44
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2018-08-27 13:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 587