logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Miastkowo


ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zapisy Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia 4 października 2016 r w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Wójt Gminy Miastkowo zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Miastkowo”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miastkowo

Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

REGON 450669950

NIP 718-209-59-60

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, załadunku, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big-Bag, z terenu gminy Miastkowo. Odbiór odpadów odbędzie się ze wskazanej działki na terenie gminy, na której zostaną zdeponowane odpady pochodzące od rolników.

Usługa obejmuje:

 1. Przekazywanie informacji posiadaczom odpadów (rolnikom) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania - w tym o terminach odbioru.
 2. Sporządzenie harmonogramu odbioru odpadów oraz uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego.
 3. Przyjmowanie, ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowania typu Big-Bag przez osobę zapewnioną ze strony Wykonawcy przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń.
 4. Spisanie z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokołu odbioru odpadów, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
 5. imię i nazwisko właściciela posesji/użytkownika, który dostarcza odpady;
 6. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
 7. datę odbioru;
 8. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:
  - folie rolnicze białe,
  - folie rolnicze czarne,
  - siatki do owijania balotów,
  - sznurki do owijania balotów,
  - opakowania po nawozach,
  - opakowania typu Big-Bag.
 9. podpis właściciela/użytkownika;
 10. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę,
 11. pieczęć firmową wykonawcy.
 12. Załadunek, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia w/w odpadów oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi.
 13. Udokumentowanie sposobu postępowania z usuwanymi odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania, od usunięcia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, tj. wygenerowanie z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji
  (w statusie z potwierdzonym transportem) osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag wraz z ich zbiorczym zestawieniem oraz wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem. Sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru usług.
 14. Wykonania co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie. Zdjęcia muszą być czytelne, dobrej jakości, kolorowe, ilustrujące przebieg realizacji zadania.
 15. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od rolników, którzy dostarczają odpady.
 16. Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikają z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
 17. Rozliczenie będzie dokonane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową- wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

 

III. Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. nr 2 w godz. 715 - 1515 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie pod numerem tel. 86 217 49 35.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w sposób czytelny i trwały.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać  za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo pok. nr 2 do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 13.00.

 1. Wykonawca przedkłada ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, posiadającej oznaczenia: Oferta „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Miastkowo oraz nazwę i adres oferenta.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2020 r.

 

VII. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi zadeklarowana przez rolników:

Podana ilość wyrobów objętych przedmiotem zamówienia określona została szacunkowo, na podstawie danych przekazanych przez rolników.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami bądź rezygnacji z poszczególnych części zadania.

Rodzaje i kody odpadów - zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), odpowiadające frakcjom, o których mowa w lit. a –f.

Zdeklarowane przez rolników ilości odpadów:

Lp.

Rodzaj odpadu

Ilość (Mg)

1.

Folia rolnicza biała

32,07

2.

Folia rolnicza czarna

33,67

3.

Siatki i sznurki do owijania balotów

9,47

4.

Opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag

10,02

Suma

    85,23

 

Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o zaoferowaną cenę jednostkową usługi i na podstawie faktycznie wykonanych usług określonych w zadaniu.

 

VIII. Warunki płatności: zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania  przez Zamawiającego wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

 1. Kryterium oceny ofert: Cena 100%
  Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.
 2. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej);
 4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy;
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny;
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru Wykonawcy – zgodnie z art. 701 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
 7. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

IX. Obowiązki informacyjne wynikający z RODO:

Klauzula informacyjna wypełniająca wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik nr 1 - oferta cenowa 81,35 KB 45
file typ Załącznik nr 2 - umowa projekt 79,7 KB 46
file typ Załącznik nr 3 - RODO 80,26 KB 47

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2020-06-09
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-06-09 14:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-06-09 14:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-06-09 14:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 138