logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Budowa trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo w miejscowościach Podosie i Czartoria


Miastkowo, 07 sierpnia 2020 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
 
 
IGN.271.3.14.2020
 
 
Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), oraz zapisy Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Wójt Gminy Miastkowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę placu zabaw i siłowni plenerowych w związku z projektem:
 
 
„Budowa trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo
w miejscowościach Podosie i Czartoria”
 
 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trzech obiektów małej architektury na terenie Gminy Miastkowo:
- budowę siłowni plenerowej w miejscowości Czartoria na działce 335.
- budowę placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Podosie na działce 114.
- budowę siłowni plenerowej w miejscowości Podosie na działce 114.
2. Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień:
- 45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlane oraz przedmiary robót. Przedmiary robót stanowią materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem nie mogą być przedmiotem powoływania się przez Wykonawcę jako podstawa wyceny oferty.
4. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie
niezbędnych informacji do sporządzenia oferty.
5. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z pracami niezbędnymi do wykonania zadania m.in. roboty przygotowawcze, porządkowe, koszt obsługi
geodezyjnej (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza), koszty poboru wody, koszty poboru energii elektrycznej (jeśli dotyczy).
6. Zastosowane materiały, wyroby budowlane, urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną.
 
 
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.
3. Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,
- oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub przez umocowanego pełnomocnika wykonawcy.
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00,
w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis: „Budowa trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo w miejscowościach Podosie i Czartoria”
2. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana;
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Osoba do kontaktu: Anna Bieńkowska, tel. 86 271 49 96, fundusze@miastkowo.pl
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2020 r.
 
 
VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
- cena 100% (Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę)
 
 
VIII. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO
a) W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt. IV ppkt. 3, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia – oferta niekompletna zostanie odrzucona,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.
c) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano (jeżeli dotyczy)
d) Warunki umowy: projekt umowy w załączeniu
e) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie należy wnieść przed dniem podpisania umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto banku: Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr rachunku 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090, z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 271.3.14.2020.
 
 
IX. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO
 
 
a) Klauzula informacyjna wypełniająca wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
b) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO zawarte jest w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 
 
                                                                        Wójt Gminy Miastkowo
                                                                             Kazimierz Górski
 
 
 
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
3. Projekt umowy
4. Klauzula informacyjna RODO
5. Projekt budowlany – Czartoria
6. Przedmiar robót – siłownia Czartoria
7. Projekt budowlany – Podosie
8. Przedmiar robót – plac zabaw Podosie
9. Przedmiar robót – siłownia Podosie

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2020-08-07 10:57
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2020-08-07 10:57
Ostatnia zmiana :Anna Bieńkowska2020-08-07 11:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 332