logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Chojny-Naruszczki


Miastkowo, 07 sierpnia 2020 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

 

IGN.271.3.15.2020
 
 
 
Wójt Gminy Miastkowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, w którym wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza 30.000 euro.
 
Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E
 
1) Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
2) Nazwa zadania: „Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Chojny-Naruszczki”
3) Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w zakresie :
- metalowa huśtawka podwójna i bocianie gniazdo
LUB
- sześciokąt wielofunkcyjny drewniany, zakotwiony
Zamawiający wymaga podania ceny oferty dla każdego z urządzeń oddzielnie.
4) Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2020.
5) Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6) Opis sposobu przygotowania ofert:
a) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,
c) do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,
d) oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub przez umocowanego pełnomocnika wykonawcy.
7) Miejsce oraz termin składania ofert:
a) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00,
w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis: „Budowa obiektów małej architektury-plac zabaw w miejscowości Chojny-Naruszczki;
b) oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana;
c) ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego podany
w pkt. 1. (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)
8) Kryteria oceny ofert: cena 100% (Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę)
9) Wynagrodzenie powinno uwzględniać należność za wszystkie obowiązki Wykonawcy oraz koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. koszt materiału, robocizny, sprzętu, koszt naprawy urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie budowy, koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, itp.
10) Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Anna Bieńkowska,
tel. 86/ 217 49 96, e-mail: fundusze@miastkowo.pl
11) Warunki umowy: projekt umowy w załączeniu
12) Zastrzeżenia Zamawiającego:
a) w przypadku braku któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt. 6 ppkt. c, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia – oferta niekompletna zostanie odrzucona,
b) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie należy wnieść przed dniem podpisania umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto banku: Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr rachunku 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090, z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 271.3.14.2020.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.
13) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano (jeżeli dotyczy)
14) Inne informacje: Przedmiotowa inwestycja może być zrealizowana tylko do wysokości środków dostępnych w ramach funduszu sołeckiego. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części zadań przewidzianych do wykonania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. W sytuacji rezygnacji z części zadań Zamawiający przed podpisaniem umowy określi szczegółowy zakres zamówienia.
 
 
 
                                                                            Wójt Gminy Miastkowo
                                                                                 Kazimierz Górski
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
1. Druk formularza ofertowego
2. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Projekt umowy
4. Dokumentacja projektowa- Chojny-Naruszczki
5. Przedmiar robót
6. Klauzula informacyjna RODO
 
Załącznikipobrań
file typ Formularz ofertowy 19,3 KB 84
file typ Oświadczenie wykonawcy 14,51 KB 48
file typ Projekt umowy 1,06 MB 60
file typ Projekt budowlany 2,87 MB 110
file typ Przedmiar robót 468,06 KB 96
file typ Klauzula informacyjna RODO 24,06 KB 43

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2020-08-07 11:12
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2020-08-07 11:12
Ostatnia zmiana :Anna Bieńkowska2020-08-07 11:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246