logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Ogłoszenie o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym  na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miastkowo, położonej w obrębie Drogoszewo


Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz.1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2021 r. poz. 2213), Wójt Gminy Miastkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej z zasobu gminnego niżej opisanej:

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków):
- numer ewidencyjny 139, obręb Drogoszewo Nr 0003, jednostka ewidencyjna Miastkowo , powierzchnia 0,6000 ha, użytek K (kopalina), właściciel - Gmina Miastkowo.

2.Aktualna treść księgi wieczystej Nr KW LM1L/0001882/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych:

Dział I-O oznaczenie nieruchomości: wpisano 66 pozycji, działka ewidencyjna nr 139, wykazana w pozycji 55, niezabudowana nieruchomość rolna, położenie: województwo podlaskie, powiat łomżyński, gmina Miastkowo, miejscowość Drogoszewo.
Dział I - SP Spis Spraw Związanych z Własnością - Brak wpisów
Dział II – Własność - wielkość udziału 1/1 właściciel Gmina Miastkowo.
Dział III - Prawa Roszczenia i Ograniczenia - Brak wpisów.
Dział IV - Hipoteka - Brak wpisów.

3.Opis nieruchomości:
Przedmiotowa działka gruntu położona jest w odległości około 1,5 km od zwartej zabudowy wsi Drogoszewo. Ma kształt trapezowy, graniczy z działkami użytkowanymi rolniczo i drogą gminną wewnętrzną. Lokalizację określa się jako przeciętną. Faktycznie działka nie jest użytkowana jako kopalina, gdyż jest zakrzaczona i porośnięta roślinnością trawiastą oraz chwastami. Wypiętrzona o znacznej deniwelacji terenu, wymaga rekultywacji.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Teren preferowany do zalesienia, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Drogoszewo w gminie Miastkowo, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII /143/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006 r.( publikacja
w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2006 Nr 69, poz. 733).

5.Cena wywoławcza nieruchomości z podatkiem VAT:
22 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące).

6.Termin przetargu 27.09.2022 r. o godz. 10.00.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pokój nr 17 (piętro).

7.Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2200zł), płatne do dnia 24 września 2022 r. w złotówkach, przelewem na konto Gminy Miastkowo Nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Łomży Oddział Miastkowo.

8.Udział w przetargu.

  • W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 2200 zł najpóźniej na 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 24.09.2022 r. prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Łomży Oddział Miastkowo.
  • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  • W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

9.Termin płatności za nabycie nieruchomości w przetargu.
Cena nieruchomości, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego – umowy przenoszącej własność.

10.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie zawarcia umowy Wójt Gminy Miastkowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania.

12.Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej www.miastkowo.pl, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo, w zakładce przetargi.

13.Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami {parter} lub telefonicznie pod numerem 86 217 49 96.

WÓJT

Kazimierz Górski
Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2022-08-25
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-08-26 11:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-08-26 11:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 316