logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 49 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2014w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-01-2014
2.2014w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu14-01-2014
3.2014w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2014 rok 17-01-2014
4.2014w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok20-01-2014
5.2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok31-01-2014
6.2014w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu19-02-2014
7.2014w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy06-03-2014
8.2014w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok24-03-2014
9.2014w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy04-04-2014
10.2014w sprawie utworzenia spółki przymusowej do zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi Czartoria16-04-2014
11.2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok30-04-2014
12.2014w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok09-05-2014
13.2014w sprawie oddania w najem lokalu z zasobu gminnego Poczcie Polskiej S.A.22-05-2014
14.2014w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego22-05-2014
15.2014w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo28-05-2014
16.2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok30-05-2014
17.2014w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych16-06-2014
18.2014w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy16-06-2014
19.2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok30-06-2014
20.2014w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-07-2014
21.2014w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw gminy Miastkowo23-07-2014
22.2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok30-07-2014
23.2014w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego01-08-2014
24.2014w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych01-08-2014
25.2014w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego14-08-2014
26.2014w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku29-08-2014
27.2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok29-08-2014
28.2014w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 01-09-2014
29.2014w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-09-2014
30.2014w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku16-09-2014
31.2014w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania02-10-2014
32.2014w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego02-10-2014
33.2014w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy07-10-2014
34.2014w sprawie powołania koordynatora gminnego 07-10-2014
35.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.17-10-2014
36.2014w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2014/201520-10-2014
37.2014w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych20-10-2014
38.2014w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy27-10-2014
39.2014zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej27-10-2014
40.2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok31-10-2014
41.2014w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Tarnowo.31-10-2014
42.2014w sprawie powołania stałej komisji przetargowej13-11-2014
43.2014w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2015-2019 14-11-2014
44.2014 w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2014 r.14-11-2014
45.2014w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy14-11-2014
46.2014w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego17-11-2014
47.2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok20-11-2014
48.2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok27-11-2014
49.2014w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014 - 201627-11-2014