logo Miastkowo  
Jednostki Organizacyjne Kultura

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo


Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miastkowo, która zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów. Biblioteka dodatkowo pozyskuje środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. W roku 2022 udało się pozyskać kwotę 6000 zł. Sieć biblioteczną tworzy Biblioteka w Miastkowie i Filia Biblioteczna w Drogoszewie. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym.

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

6. Współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownik biblioteki podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Miastkowo.

Biblioteka wypożycza czytelnikom książki o różnorodnej tematyce. Są wśród nich m.in. książki dla dzieci i młodzieży, literatura piękna dla dorosłych, popularnonaukowa, zbiory regionalne, lektury i opracowania szkolne, przewodniki turystyczne, bestsellery czytelnicze. Wszystkie pozycje książkowe wprowadzone są do komputerowej bazy danych, dostępnej dla czytelników. Każdy zainteresowany może sprawdzić jakie książki biblioteka posiada wchodząc na stronę Gminy Miastkowo w zakładce Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo.

Bibliotekarze BPG Miastkowo oraz Filii udzielają informacji o zbiorach, usługach, korzystaniu z bibliotecznego systemu komputerowego. Informacje (rzeczowe, biblioteczne i bibliograficzne) udzielane są na miejscu w bibliotekach, telefonicznie i e-mailowo, w godzinach pracy naszych placówek. W naszych placówkach czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. W BPG Miastkowo użytkownicy mogą korzystać z własnych laptopów mając zapewniony dostęp do internetowej sieci bezprzewodowej.

W księgozbiorach podręcznych naszych bibliotek znajdują się publikacje o charakterze naukowym, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, informatory, materiały o regionie oraz czasopisma. Z materiałów tych użytkownicy korzystać mogą na miejscu.

Działalność kulturalno-edukacyjna

BPG Miastkowo organizują różnorodne imprezy, spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których celem jest promocja i popularyzacja książki i czytelnictwa.

Oto stałe formy pracy Biblioteki w zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej:

 • spotkania literackie z autorami,

 • wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi,

 • lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne dla uczniów i przedszkolaków.

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo to miejsce do bezpiecznego spędzania czasu wolnego, gdzie dzieci i młodzież mają do dyspozycji oprócz książek i czasopism: gry planszowe, xboks z grami ruchowymi, telewizor, trzy komputery, miejsce do odrabiania lekcji i czytania książek.

Adres:

ul. Łomżyńska 25/1

18-413 Miastkowo

tel. 86 217 44 70

biblioteka@miastkowo.pl

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00

 

Filia Biblioteczna w Drogoszewie pracuje w godzinach:

poniedziałek: 09:00 - 17:00

środa: 09:00 - 17:00

czwartek: 09:00 - 17:00

piątek: 09:00 - 17:00

 

PRACOWNICY BIBLIOTEKI

 1. Anna Cwalina-Adamowicz - kierownik

 2. Irena Piotrowska - bibliotekarz

 3. Ewa Gełgut - pracownik filii bibliotecznej w Drogoszewie

 

Majątek biblioteki, stan na 31.12.2022

 • Środki trwałe – 5 500,03 zł

 • Środki o charakterze wyposażenia – 125 938,73 zł

 • Księgozbiór – 218 126,20 zł

Liczba woluminów Miastkowo: 16 780

Liczba woluminów Drogoszewo: 3 765

 

RODO

Klauzula informacyjna

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo reprezentowany przez Kierownika, dalej Administrator.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora pod adresem ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Krysiewicz.

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani / Pan skontaktować elektronicznie poprzez adres e-mail iodbiblioteka@miastkowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w szczególności na podstawie:

· Art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody;

· Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

· Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności w związku z: ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, , ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw i podstawowych zadań wynikających ze statutu Jednostki w celu realizacji zadań statutowych w szczególności prowadzenia działalności Biblioteki;

· Art. 6 ust. 1 lit. d RODO lub art 9 ust 1 lit. c RODO dla ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, w sytuacjach tego wymagających, a zaistniałych na terenie Jednostki, w szczególności, gdy zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy;

· Art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

· Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

· Art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą m.in. w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ZFŚS;

· Art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego m.in. w celu realizacji zadań z zakresu BHP oraz medycyny pracy;

· Art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi m.in: w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii np. COVID-19;

· Art. 9 ust. 2 lit. j RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych m.in. w celu obowiązków sprawozdawczych np. do GUS.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in.: Policja, Sąd, Prokuratura, NIK.

Dane będą również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i administracyjną oraz podmiotom realizującym świadczenia na rzecz Administratora (są to tak zwane podmioty przetwarzające). W każdym z tych przypadków, podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym.

Dane osobowe udostępnia się także:

· osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

· osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

· jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po wycofaniu zgody, Administratora będzie nadal przetwarzał informację o wyrażeniu i odwołaniu zgody.

Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, mogą Państwo złożyć wniosek skierowany do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej/papierowej dostarczając wniosek na adres siedziby Administratora. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Administratora.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI W TYM O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Pani/Pana i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego oraz realizacji umowy jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wyznaczonego celu. Podanie danych udostępnianych na podstawie zgody jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wyznaczonego celu lecz nie wpłynie na realizację zadań ustawowych realizowanych przez Administratora.

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Cwalina-Adamowicz
Wprowadził(a) :Bożena Święcka2008-11-25 12:49
Zatwierdził(a) :Bożena Święcka2003-06-30 12:49
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-07-14 10:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 4966