Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 42 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XII/56/08ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo.28-03-2008
XII/57/08ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej w Miastkowie28-03-2008
XII/58/08ustanowienia użytku ekologicznego28-03-2008
XII/59/08zmian w budżecie gminy na 2008 rok28-03-2008
XII/60/08zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej28-03-2008
XII/61/08uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok28-03-2008
XII/62/08zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008 rok28-03-2008
XII/63/08przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”28-03-2008
XII/64/08zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych.28-03-2008
XII/65/08przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Miastkowo na lata 2008-201028-03-2008
XII/66/08przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miastkowo28-03-2008
XIII/67/08udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy30-04-2008
XIII/68/08zaopiniowania projektu obszarów specjalnej ochrony ptaków30-04-2008
XIV/69/08wystąpienia ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej27-06-2008
XIV/70/08ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka27-06-2008
XIV/71/08zmian w budżecie gminy na 2008 rok27-06-2008
XIV/72/08zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego27-06-2008
XIV/73/08wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie27-06-2008
XIV/74/08wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Lecznica Zwierząt w Miastkowie27-06-2008
XIV/75/08wyrażenia zgody na przekazanie gruntów w użytkowanie Miastu Łomża na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych27-06-2008
XV/77/08zmian w budżecie gminy na 2008 rok25-09-2008
XV/76/08udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”25-09-2008
XV/78/08ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów25-09-2008
XV/79/08wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej25-09-2008
XV/80/08zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.25-09-2008
XV/81/08określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.25-09-2008
XVI/82/08zmian w budżecie gminy na 2008 rok14-11-2008
XVI/83/08określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok14-11-2008
XVI/84/08określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok14-11-2008
XVI/85/08obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 200914-11-2008
XVI/86/08przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008 – 202014-11-2008
XVI/87/08określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony14-11-2008
XVI/88/08ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Miastkowo14-11-2008
XVI/89/08wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu będącego podstawą
do sporządzenia tabeli wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
14-11-2008
XVI/90/08rozpatrzenia wniosku o usunięcie niezgodności z prawem uchwały Nr XV/78/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów14-11-2008
XVII/91/08zmian w budżecie gminy na 2008 rok.29-12-2008
XVII/92/08uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2009.29-12-2008
XVII/93/08zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.29-12-2008
XVII/94/08zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.29-12-2008
XVII/95/08udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku „sześciorak” w Tarnowie.29-12-2008
XVII/96/08uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2009 rok.29-12-2008
XVII/97/08wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę.29-12-2008