Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 33 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XXVI/138/10zmian w budżecie gminy na 2010 rok26-02-2010
XXVI/139/10w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo26-02-2010
XXVI/140/10w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok26-02-2010
XXVI/141/10w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2010 rok26-02-2010
XXVI/142/10w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2010 rok26-02-2010
XXVII/143/10nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku30-03-2010
XXVII/144/10zmian w budżecie gminy na 2010 rok30-03-2010
XXVII/145/10określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu
wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
30-03-2010
XXVII/146/10ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo30-03-2010
XXVII/147/10zmian w podziale gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania30-03-2010
XXVII/148/10zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo30-03-2010
XXVIII/149/10udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 27-04-2010
XXVIII/150/10zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 201727-04-2010
XXIX/151/10zmian w budżecie gminy na 2010 rok 30-06-2010
XXIX/152/10określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego30-06-2010
XXIX/153/10przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo30-06-2010
XXIX/154/10realizacji projektu ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo’’ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego30-06-2010
XXX/155/10zmian w budżecie gminy na 2010 rok21-09-2010
XXX/156/10określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej21-09-2010
XXX/157/10określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok21-09-2010
XXX/158/10określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok21-09-2010
XXX/159/10określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin21-09-2010
XXX/160/10uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo
na lata 2009 – 2017
21-09-2010
XXX/161/10przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo21-09-2010
XXX/162/10wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia21-09-2010
XXXI/163/10udzielenia pomocy finansowej Miastu Bogatynia05-11-2010
XXXI/164/10zmian w budżecie gminy na 2010 rok 05-11-2010
XXXI/165/10określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych05-11-2010
XXXI/166/10określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 05-11-2010
XXXI/167/10określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin05-11-2010
XXXI/168/10określenia wymagań dla przedsiębiorców obiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo05-11-2010
XXXI/169/10przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 - 2013 05-11-2010
XXXI/170/10ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Miastkowo 05-11-2010