Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 38 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
V/17/07uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok28-02-2007
V/19/07ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo28-02-2007
V/20/07zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności28-02-2007
V/21/07zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie28-02-2007
V/22/07uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2007 rok28-02-2007
V/23/07zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok28-02-2007
V/24/07wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży oraz z gminami w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej28-02-2007
V/25/07przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej28-02-2007
VI/26/07uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 200729-03-2007
VI/27/07zmian w budżecie gminy na 2007 rok29-03-2007
VI/28/07nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej29-03-2007
VI/29/07powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.29-03-2007
VI/30/07powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.29-03-2007
VII/31/07udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy26-04-2007
VII/32/07uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy26-04-2007
VII/33/07zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.26-04-2007
VIII/34/07zmian w budżecie gminy na 2007 rok28-06-2007
VIII/35/07zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo28-06-2007
VIII/36/07porozumienia z Miastem Łomża dotyczącym stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów28-06-2007
VIII/37/07przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 – 201228-06-2007
VIII/38/07ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegające zwrotowi, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie28-06-2007
VIII/39/07w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym i w rodzinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania28-06-2007
IX/40/07zmian w budżecie gminy na 2007 rok28-09-2007
IX/41/07przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich28-09-2007
IX/42/07określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok28-09-2007
IX/43/07określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok28-09-2007
X/44/07zmian w budżecie gminy na 2007 rok26-11-2007
X/45/07zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok26-11-2007
X/46/07obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 200826-11-2007
X/47/07powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego26-11-2007
X/48/07powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego26-11-2007
X/49/07ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo26-11-2007
XI/50/07zmian w budżecie gminy na 2007 rok28-12-2007
XI/51/07uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 200828-12-2007
XI/52/07określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania28-12-2007
XI/53/07zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie28-12-2007
XI/54/07uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2008 rok28-12-2007
XI/55/07uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2008 rok28-12-2007