Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 28 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
136/XXIX/02nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo01-03-2002
137/XXIX/02nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miastkowie01-03-2002
138/XXIX/02ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru01-03-2002
139/XXIX/02uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy01-03-2002
140/XXIX/02w sprawie określenia inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso01-03-2002
141/XXIX/02zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.01-03-2002
142/XXIX/02zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny.01-03-2002
143/XXX/02budżetu gminy na 2002 rok14-03-2002
144/XXXI/02udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy29-04-2002
145/XXXI/02uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.29-04-2002
146/XXXI/02zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny.29-04-2002
147/XXXI/02przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo29-04-2002
148/XXXI/02przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo29-04-2002
149/XXXI/02zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy29-04-2002
150/XXXI/02utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie29-04-2002
151/XXXI/02nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie29-04-2002
152/XXXI/02zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie29-04-2002
153/XXXII/02wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia gminy Miastkowo i Śniadowo w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego27-06-2002
154/XXXII/02podziału gminy na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu27-06-2002
155/XXXII/02Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miastkowo27-06-2002
156/XXXII/02zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny27-06-2002
157/XXXII/02zmian w budżecie gminy na 2002 rok27-06-2002
158/XXXIII/02ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.14-08-2002
159/XXXIII/02zmian w budżecie gminy na 2002 rok14-08-2002
160/XXXIV/02zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym na obszarze Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych12-09-2002
161/XXXV/02ustalenia wysokości umownej stawki oprocentowania30-09-2002
162/XXXV/02ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ,zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów30-09-2002
163/XXXV/02zmian w budżecie gminy na 2002 rok30-09-2002