logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 39 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IGN.6220.6.2012.ASwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego z części nieruchomości gruntowej (o pow. ok. 2ha) oznaczonej nr ewid. 53707-01-2013
IGN.6733.2.2013.ASbudowy linii napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej niskiego napięcia, na części działek o nr ewid. 62/4, 62/2, 99, 10/1, 10/4 położonych we wsi Gałkówka gm. Miastkowo.09-01-2013
IGN. 6220.6.2012.ASwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z części nieruchomości gruntowej (o pow. ok. 2ha) oznaczonej nr ewid. 537 - obręb Drogoszewo gm. Miastkowo.18-01-2013
IGN.6733.2.2013.ASbudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej niskiego napięcia na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 62/4, 62/2, 99, 10/1, 10/4 położonych w obrębie wsi Gałkówka gm. Miastkowo.18-01-2013
IGN.6733.4.2013.ASwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego22-01-2013
IGN.6733.4.2013.ASbudowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 296, 297 położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.25-01-2013
IGN.6220.1.2013.ASprzebudowy (modernizacji) drogi leśnej pożarowej nr 20 w leśnictwie Cendrowizna na działkach nr ewid. 806, 807, 808, 809, 85525-01-2013
IGN.6733.2.2013.ASw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej niskiego napięcia na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 62/4, 62/2, 99, 10/1, 10/4 położonych w obrębie wsi Gałkówka gm. Miastkowo.06-02-2013
IGN.6733.4.2013.ASw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym części działek nr ewid. 296, 297 w miejscowości Rydzewo gm. Miastkowo.15-02-2013
IGN.6733.2.2013.ASwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego19-02-2013
IGN.6220.1.2013.ASudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko22-02-2013
IGN.6733.4.2013.ASwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego26-02-2013
IGN.6733.5.2013.ASwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego27-02-2013
IGN.6220.1.2013.ASprzebudowy  (modernizacji) drogi leśnej pożarowej nr 20 w leśnictwie Cendrowizna na działkach nr ewid. 806, 807, 808, 809, 85501-03-2013
IGN.6733.5.2013.ASbudowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 250, 253, 254 położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo06-03-2013
IGN.6220.1.2013.ASprzebudowy (modernizacji) drogi leśnej pożarowej nr 20 w leśnictwie Cendrowizna na działkach nr ewid. 806, 807, 808, 809, 855 położonych w obrębie Tarnowo gm. Miastkowo12-03-2013
IGN.6733.5.2013.ASbudowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 250, 253, 254 położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo22-03-2013
IGN.6220.2.2013.ASbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach nr ewid. 162/1, 163/1, 164/1 w Miastkowie ul. Długa 7, gm. Miastkowo27-03-2013
IGN.6220.2.2013.AS budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach nr ewid. 162/1, 163/1, 164/1 w Miastkowie ul. Długa 7, gm. Miastkowo.27-03-2013
IGN.6733.5.2013.ASwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego05-04-2013
IGN.6220.2.2013.ASbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach nr ewid. 162/1, 163/1, 164/1 w Miastkowie ul. Długa 7, gm. Miastkowo15-04-2013
IGN.6730.8.2013.ASrozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku gospodarczego na cele mieszkalne wraz z budową infrastruktury w zabudowie zagrodowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 338/1, 339 położone w obrębie wsi Czartoria gm. Miastkowo.15-04-2013
IGN.6733.6.2013.ASwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego18-04-2013
IGN.6220.2.2013.ASwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach nr ewid. 162/1, 163/1, 164/1 w Miastkowie ul. Długa 7, gm. Miastkowo.24-04-2013
IGN.6733.6.2013.ASprzebudowy (modernizacji) drogi leśnej pożarowej nr 20 w leśnictwie Cendrowizna na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 806, 807, 808, 809, 855 położonych w obrębie Tarnowo gm. Miastkowo.26-04-2013
IGN.6733.6.2013.ASprzebudowy (modernizacji) drogi leśnej pożarowej nr 20 w leśnictwie Cendrowizna na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 806, 807, 808, 809, 855 położonych w obrębie Tarnowo gm. Miastkowo.15-05-2013
IGN.6733.6.2013.ASwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego24-05-2013
IGN.6220.5.2013.ASbudowy warsztatu samochodowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewid. 519 położonej we wsi Zaruzie gm. Miastkowo14-06-2013
Rol.6220.1.2013budowie obory na 79 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 79 DJP), kanałów podrusztowych o pojemności min. 790 m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10 - 12 m3 oraz rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 75/2 we wsi Korytki Leśne, gm. Miastkowo.27-06-2013
IGN.6220.5.2013.ASw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewid. 519 położonej we wsi Zaruzie gm. Miastkowo21-08-2013
IGN.6733.7.2013.ASwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego18-11-2013
IGN.6730.8.2013.ASrozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele mieszkalne  (budynek mieszkalny) wraz z budową infrastruktury w zabudowie zagrodowej20-11-2013
IGN.6733.8.2013.ASwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego26-11-2013
IGN.6733.7.2013.ASbudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie obejmującym części działek nr ewid. 20/4, 20/3, 19/2, 18/3,18/4, 97, 17/4, 17/3, 17/6, 17/5, 16/6,  16/5, 15/4, 88, 14/5, 14/4, 13/5, 13/4, 12/12, 12/11, 11/6, 11/5, 8/4, 8/3, 7/2, 95, 7/5, 6/4, 6/3, 5/9, 99, 9/9, 9/8, 9/28, 9/7, 9/6, 9/5, 9/30, 9/3, 9/2, 9/1, 100, 9/21, 9/22 położonych w obrębie Kraska gm. Miastkowo oraz na terenie obejmującym części działek nr ewid. 479, 481, 483, 490/2 położonych w obrębie Tarnowo gm. Miastkowo02-12-2013
brakusuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo w roku 201405-12-2013
IGN.6733.8.2013.ASwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej  nr 105833B ul. Wesoła (odcinek dł. 22,35m) we wsi Sulki na terenie obejmującym części działek nr ewid. 174, 177, 69/2 położonych w obrębie Sulki gm. Miastkowo,06-12-2013
IGN.6730.8.2013.ASw sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele mieszkalne  (budynek mieszkalny) wraz z budową infrastruktury w zabudowie zagrodowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 338/1, 339 położone w obrębie wsi Czartoria gm. Miastkowo.16-12-2013
Rol.6220.2.2013wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę  drogi leśnej w leśnictwie Miastkowo na działkach nr geod. 34/2,35, 45, 46 położonych w obrębie wsi Miastkowo gm. Miastkowo.16-12-2013
IGN.6733.7.2013.ASwydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV18-12-2013