logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 44 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
brakzasad dofinansowania zadań  z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Miastkowo w roku 201110-02-2011
IP.6226.1.2011przebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec – Kuleszka - Rydzewo w lokalizacji 0+000,00 - 1+470,0011-03-2011
IP.6226.1.2011przebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec – Kuleszka - Rydzewo w lokalizacji 0+000,00 - 1+470,00”17-03-2011
IP.6226.1.2011wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec – Kuleszka - Rydzewo
w lokalizacji 0+000,00 - 1+470,00
31-03-2011
IGN.6220.1.2011.ASprzebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec – Kuleszka - Rydzewo12-04-2011
IGN.6720.1.2011.ASwyznaczenia przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka na terenie gminy Miastkowo13-04-2011
IGN.6721.1.2011.ASprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii 400 kV Narew – Ostrołęka13-04-2011
IGN.6733.2.2011.ASo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego19-04-2011
IGN.6733.3.2011.ASo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego19-04-2011
IGN.6733.4.2011.ASwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego26-04-2011
brakWykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej04-05-2011
Rol.6220.2.2011rozbudowy istniejącej obory o wymiarach 9,50 m x 17,00 m w systemie bezściołowym dla obsady 15 DJP z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 200 m3 oraz 5,00 m x 16,00 m w systemie ściołowym płytkim dla obsady 12 DJP06-05-2011
IGN.6733.4.2011/ASrozbudowy oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 28, 220, 212/2 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo17-05-2011
IGN.6733.2.2011/ASprzebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo-Zaruzie Borowe-Sosnowiec-Kuleszka-Rydzewo na terenie położonym w obrębie wsi Zaruzie na działkach nr ewid. 632/1, 632/2 oraz na działce o nr ewid. 32 położonej w obrębie wsi Sosnowiec gm. Miastkowo.
23-05-2011
Rol.6220.3.2011budowy budynku produkcyjnego – hali tartacznej dwutrakowej na działkach o nr ewidencyjnych 1126/2 i 1127/1 w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo24-05-2011
IGN.6733.3.2011/ASbudowy odwodnienia drogi powiatowej nr 1958B i terenów przyległych na działkach o nr ewid. 501, 513, 524, 546, 547, 576/1 położonych we wsi Zaruzie gm. Miastkowo31-05-2011
IGN.6733.2.2011.ASprzebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo-Zaruzie Borowe-Sosnowiec-Kuleszka-Rydzewo na terenie położonym w obrębie wsi Zaruzie na działkach nr ewid. 632/1, 632/2 oraz na działce o nr ewid. 32 położonej w obrębie wsi Sosnowiec gm. Miastkowo.02-06-2011
IGN.6733.3.2011.ASbudowy odwodnienia drogi powiatowej nr 1958B i terenów przyległych na działkach o nr ewid. 501, 513, 524, 546, 547, 576/1 położonych we wsi Zaruzie gm. Miastkowo08-06-2011
IGN.6733.4.2011.ASwydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 28, 220, 212/2 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo09-06-2011
IGN.6733.2.2011.ASwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego15-06-2011
IGN.6733.3.2011.ASwydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego17-06-2011
IGN.6733.4.2011.ASwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego17-06-2011
IGN.6220.3.2011.ASwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1957B i drogi gminnej nr 105871B” w Miastkowie08-07-2011
IGN.6733.5.2011.ASwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego27-07-2011
Rol.6220.5.2011Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko04-08-2011
IGN.6220.3.2011.ASzakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1957B i drogi gminnej nr 105871B”11-08-2011
Rol.6220.7.2011budowy zakładu przetwarzania odpadów na działce o nr ewidencyjnym 113/1 w obrębie wsi Czartoria, gm. Miastkowo.11-08-2011
IGN.6733.5.2011.ASSprostowanie do obwieszczenia Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27.07.2011r nr IGN.6733.5.2011.AS12-08-2011
IGN.6733.5.2011.ASdecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi zintegrowanymi z pomiarami na działkach o nr ewid. 64/7, 64/8, 64/2, 79, 214/2, 215, 81, 80, 65 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo.26-08-2011
IGN.6220.3.2011.ASprzebudowy drogi powiatowej nr 1957B i drogi gminnej nr 105871B02-09-2011
IGN.6733.5.2011.ASbudowy linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi zintegrowanymi z pomiarami na działkach o nr ewid. 64/7, 64/8, 64/2, 79, 214/2, 215, 81, 80, 65 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo13-09-2011
Rol.6220.5.2011wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w systemie bezściołowym o łącznej obsadzie około 100 DJP21-09-2011
Rol.6220.7.2011budowy zakładu przetwarzania odpadów na działce o nr geod. 113/1 w obrębie wsi Czartoria26-09-2011
IGN.6733.5.2011.ASbudowy linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi zintegrowanymi z pomiarami na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 64/7, 64/8, 64/2, 65, 79, 214/2, 215, 81, 80 położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Miastkowo28-09-2011
IGN.6220.5.2011.ASbudowa drogi przebudowie drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny na odcinku 148,60m wg lokalizacji roboczej w km 0+000-0+148,60 w miejscowości Nowosiedliny gm. Miastkowo20-10-2011
IGN.6220.5.2011.ASbudowy drogi gminnej Rydzewo-Nowosiedliny na odcinku 148,60m wg lokalizacji roboczej w km 0+000 – 0+148,60 w miejscowości Nowosiedliny gm. Miastkowo20-10-2011
IGN.6721.1.2011.ASwyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii 400 kV na terenie gminy Miastkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko25-10-2011
IGN.6220.4.2011.ASprzebudowy dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo”: nr 105893B – ul. Piaskowa31-10-2011
IGN.6220.4.2011.ASprzebudowy dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo: nr 105893B – ul. Piaskowa31-10-2011
IGN.6220.5.2011.ASbudowy drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny na odcinku 148,60m wg lokalizacji roboczej w km 0+000-0+148,60 w miejscowości Nowosiedliny gm. Miastkowo10-11-2011
IGN.6220.5.2011.ASbudowy drogi gminnej Rydzewo-Nowosiedliny na odcinku 148,6m23-11-2011
brakwydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej  Rydzewo – Nowosiedliny Nr 105878B 25-11-2011
IGN.6720.1.2011.AS.zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo06-12-2011
IGN.6220.4.2011.ASwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i przebudowie dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo”: nr 105893B – ul. Piaskowa08-12-2011