Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 41 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
III/17/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok24-02-2015
III/18/2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych24-02-2015
III/19/2015w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok24-02-2015
III/20/2015w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2015 rok24-02-2015
III/21/2015w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok24-02-2015
IV/22/2015w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2015 roku31-03-2015
IV/23/2015w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych31-03-2015
IV/24/2015w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, |dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym31-03-2015
IV/25/2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015 - 2019.31-03-2015
IV/26/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok31-03-2015
V/27/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok27-05-2015
V/28/2015w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi27-05-2015
V/29/2015w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę27-05-2015
V/30/2015w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej27-05-2015
VI/31/2015w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2014 r.30-06-2015
VI/32/2015w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.30-06-2015
VI/33/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30-06-2015
VI/34/2015w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Miastkowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" z siedzibą w Łomży30-06-2015
VI/35/2015w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych30-06-2015
VII/36/2015w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży do orzekania w latach 2016-201928-08-2015
VIII/37/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok30-09-2015
VIII/38/2015w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej30-09-2015
VIII/39/2015w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej30-09-2015
IX/ 40/2015w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo24-11-2015
IX/41/2015w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo ( obręb Gałkówka)24-11-2015
IX/42/2015w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlskiego24-11-2015
IX/43/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok24-11-2015
IX/44/2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok24-11-2015
IX/45/2015w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok24-11-2015
IX/46/2015w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności24-11-2015
IX/47/2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych24-11-2015
IX/48/2015w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie24-11-2015
X/49/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok30-12-2015
X/50/2015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej |Gminy Miastkowo na lata 2016- 2019.30-12-2015
X/51/2015w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 201630-12-2015
X/52/2015w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 w miejscowości Miastkowo30-12-2015
X/53/2015w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 rok30-12-2015
X/54/2015w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok30-12-2015
X/55/2015w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego30-12-2015
X/56/2015zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok30-12-2015
X/57/2015w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności30-12-2015