Rada Gminy Uchwały

UchwałyFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 44 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
XI/58/2016w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo16-02-2016
XI/59/2016w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo16-02-2016
XI/60/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok16-02-2016
XI/61/2016w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok16-02-2016
XII/62/2016w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2016 rok29-03-2016
XII/63/2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016 - 201929-03-2016
XII/64/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok29-03-2016
XII/65/2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 rok29-03-2016
XII/66/2016w sprawie przekazania środków finansowych na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży29-03-2016
XII/67/2016w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego29-03-2016
XIII/68/2016w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę18-05-2016
XIII/69/2016w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020"18-05-2016
XIII/70/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok18-05-2016
XIII/71/2016w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu18-05-2016
XIV/72/2016w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2015 r.29-06-2016
XIV/73/2016w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.29-06-2016
XIV/74/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok29-06-2016
XIV/75/2016w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo29-06-2016
XIV/76/2016w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty29-06-2016
XIV/77/2016w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi29-06-2016
XIV/78/2016w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów29-06-2016
XIV/79/2016w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi29-06-2016
XIV/80/2016w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu29-06-2016
XV/81/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok30-08-2016
XV/82/2016w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo30-08-2016
XV/83/2016w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego30-08-2016
XVI/84/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok29-09-2016
XVI/85/2016w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków29-09-2016
XVII/86/2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok22-11-2016
XVII/87/2016w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
22-11-2016
XVII/88/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok22-11-2016
XVII/89/2016w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych22-11-2016
XVII/90/2016w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków22-11-2016
XVII/91/2016w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od  ustalonej ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie22-11-2016
XVII/92/2016w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków, w obrębie Tarnowo22-11-2016
XVII/93/2016w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok22-11-2016
XVII/94/2016w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-201922-11-2016
XVIII/95/2016w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty20-12-2016
XVIII/96/2016w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi20-12-2016
XVIII/97/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok20-12-2016
XVIII/98/2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017- 202220-12-2016
XVIII/99/2016w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 201720-12-2016
XVIII/100/2016w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2017 rok20-12-2016
XVIII/101/2016w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok
20-12-2016