logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 58 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
Rol.6220.9.2019w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX”08-01-2020
IGN.6733.2.2020w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego27-01-2020
IGN.6733.3.2020w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego27-01-2020
Rol.6220.1.2020w sprawie budowy obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt w miejscowości Chojny-Naruszczki07-02-2020
IGN.6733.2.2020w sprawie inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej linii nN 0,4kV, budowie linii napowietrznej nN 0,4 kV13-02-2020
Rol.6220.9.2019w sprawie wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo13-02-2020
IGN.6733.3.2020opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie kablowej linii nN 0,4 kV14-02-2020
IGN.6733.3.2020w sprawie budowy napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie kablowej linii nN 0,4 kV17-02-2020
Rol.6220.1.2020w sprawie budowy obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt tj. rusztowym dla krów mlecznych z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 600 m3 i na głębokiej ściółce dla pozostałych grup, o obsadzie ok. 60 DJP, zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności ok. 10m3, na terenie działki nr 19/2 położonej w miejscowości Chojny-Naruszczki gm. Miastkowo.17-02-2020
Rol.6220.9.2019w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX”18-02-2020
IGN.6220.2.2019w sprawie budowy chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowymo pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego04-03-2020
Rol.6220.3.2020w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrownia fotowoltaiczna o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej05-03-2020
Brakw sprawie budowy napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej linii nN 0,4kV, budowie linii napowietrznej nN 0,4kV06-03-2020
Rol.6220.2.2020w sprawie budowy budynku inwentarskiego na 60 DJP wraz z kanałami podrusztowymi o pojemności 600m3 w mieszanym systemie utrzymania oraz zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10m3 09-03-2020
IGN.6733.3.2020 o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego16-03-2020
IGN.6733.3.2020 w sprawie zmiany wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego16-03-2020
Rol.6220.2.2020w sprawie budowy budynku inwentarskiego na 60 DJP wraz z kanałami podrusztowymi o pojemności 600m3  w mieszanym systemie utrzymania oraz zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10m3 na części działki nr 19/2 położonej w miejscowości Chojny- Naruszczki gm. Miastkowo25-03-2020
Rol.6220.3.2020w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych- elektrownia fotowoltaiczna o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr 308 w miejscowości Rydzewo, gmina Miastkowo25-03-2020
Rol.6220.9.2019w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo25-03-2020
IGN.6733.4.2020w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego26-03-2020
IGN.6733.4.2020w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego26-03-2020
IGN.6733.2.2020w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego30-03-2020
IGN.6733.6.2020w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego06-04-2020
IGN.6733.3.2020w sprawie budowy napowietrznej linii SN 15kV,budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV07-04-2020
Rol.6220.9.2019w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX”15-04-2020
IGN.6733.4.2020w sprawie budowy napowietrznej linii SN 15kV,budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV21-04-2020
IGN.6733.6.2020w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego30-04-2020
IGN.6733.3.2020w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV04-05-2020
IGN.6733.6.2020w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:19-05-2020
Rol.6220.9.2020w sprawie rozbudowyi nadbudowie budynku inwentarskiego- obory bezściołwej o 12 stanowisk z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok. 90 m3 na działce nr 496, obręb Czartoria, gmina Miastkowo.25-05-2020
IGN.6220.3.2020w sprawie budowy chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego26-05-2020
Rol.6220.2.2020w sprawie budowy budynku inwentarskiego na 60 DJP wraz z kanałami podrusztowymi o pojemności 600m3  w mieszanym systemie utrzymania oraz zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10m302-06-2020
Rol.6220.3.2020w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrownia fotowoltaiczna o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej02-06-2020
IGN.6733.6.2020w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego04-06-2020
IGN.6733.3.2020w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego08-06-2020
IGN.6220.3.2020w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach09-06-2020
Rol.6220.9.2019w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Drogoszewo IX"10-06-2020
IGN.6733.4.2020w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego: budowie napowietrznej linii SN-15kV, budowie kablowej linii SN-15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN-0,4kV, budowie kablowej linii nN-0,4 kV15-06-2020
Rol.6220.9.2020w sprawie rozbudowy i nadbudowy budynku inwentarskiego- obory bezściołowej o 12 stanowisk z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok. 90 m317-06-2020
Rol.6220.9.2019w sprawie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 24-06-2020
Rol.6220.9.2020w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie i nadbudowie budynku inwentarskiego - obory bezściołowej o 12 stanowisk z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności około 90 m3 na działce nr 496, obręb Czartoria, gmina Miastkowo10-07-2020
IGN.6733.4.2020w sprawie wydania decyzji o lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego15-07-2020
IGN.6220.3.2020Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy27-07-2020
IGN.6220.3.2020w sprawie budowy chlewni do tuczu 1470szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min.2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego07-08-2020
Rol.6220.11.2020w spawie budowy budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn paszowy w gospodarstwie rolnym do 140 DJP19-08-2020
IGN.6220.3.2020w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach14-09-2020
IGN.6220.3.2020w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach13-10-2020
Rol.6220.22.2020Zakup maszyn rolniczych w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na części działki nr 72/1 położonej w miejscowości Łuby-Kiertany04-11-2020
Rol.6220.15.2020Rozbudowa, wraz z nadbudową, kwatery nr 3 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Czartoria06-11-2020
Rol. 6220.23.2020Rozbudowa i przebudowa dwóch obiektów inwentarskich-obór w systemie głębokiej ściółki w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 72,0DJP na oborę wolnostanowiskową na ok. 51,0DJP bydła w systemie bezściołowym oraz budowa wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 515,0m317-11-2020
Rol.6220.24.2020Budowa budynku magazynowego i zakup maszyn rolniczych w obrębie gospodarstwa rolnego19-11-2020
Rol.6220.22.2020o zakończeniu postępowania24-11-2020
Rol.6220.24.2020w sprawie budowy budynku magazynowego i zakup maszyn rolniczych w obrębie gospodarstwa rolnego08-12-2020
Rol.6220.23.2020Rozbudowa i przebudowa dwóch obiektów inwentarskich-obór w systemie głębokiej ściółki w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 72,0DJP na oborę wolnostanowiskową na ok. 51,0DJP bydła w systemie bezściołowym oraz budowa wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 515,0m309-12-2020
Rol.6220.27.2020zakup maszyn i urządzeń rolniczych do prowadzonego gospodarstwa rolnego o obsadzie 53,05DJP15-12-2020
Rol.6220.22.2020zakup maszyn rolniczych w obrębie gospodarstwa rolnego16-12-2020
Rol. 6220.28.2020w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 56217-12-2020
Rol.6220.24.2020budowa budynku magazynowego i zakup maszyn rolniczych w obrębie gospodarstwa rolnego31-12-2020