logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 64 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2016w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy04-01-2016
2.2016w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r.07-01-2016
3.2016w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
6 marca  2016 r.
13-01-2016
4.2016w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania13-01-2016
5.2016w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.13-01-2016
6.2016zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej20-01-2016
7.2016w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych22-01-2016
8.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok29-01-2016
9.2016w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy01-02-2016
10.2016w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.02-02-2016
11.2016w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych15-02-2016
12.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy22-02-2016
13.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok29-02-2016
14.2016w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości  gminnej w trybie bezprzetargowym03-03-2016
15.2016zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.03-03-2016
16.2016w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy09-03-2016
17.2016w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy18-03-2016
18.2016w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok30-03-2016
19.2016w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy31-03-2016
20.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok31-03-2016
21.2016w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego31-03-2016
22.2016w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego04-04-2016
23.2016w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016 - 201920-04-2016
24.2016w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016 - 201921-04-2016
25.2016w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy26-04-2016
26.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok27-04-2016
27.2016w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok29-04-2016
28.2016w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego29-04-2016
29.2016w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego16-05-2016
30.2016w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo17-05-2016
31.2016w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy24-05-2016
32.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok31-05-2016
33.2016w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego06-06-2016
34.2016w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy13-06-2016
35.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok30-06-2016
36.2016w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy01-07-2016
37.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok29-07-2016
38.2016w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych01-08-2016
39.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok01-08-2016
40.2016w sprawie zamiany działki gminnej za działkę stanowiącą współwłasność osób fizycznych.12-08-2016
41.2016w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury16-08-2016
42.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok16-08-2016
43.2016w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy16-08-2016
44.2016w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku17-08-2016
45.2016w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Rybaki17-08-2016
46.2016w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy31-08-2016
47.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok31-08-2016
48.2016w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy14-09-2016
49.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok30-09-2016
50.2016w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok”04-10-2016
51.2016w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 04-10-2016
52.2016w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia07-10-2016
53.2016w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy07-10-2016
54.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok31-10-2016
55.2016w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy31-10-2016
56.2016w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016/201707-11-2016
59.2016w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Miastkowie18-11-2016
60.2016w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy28-11-2016
61.2016w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku zabytkowym  w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2 28-11-2016
62.2016w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego trzech lokali  wyodrębnionych w budynku zabytkowym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2.28-11-2016
63.2016w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości  gminnej w trybie bezprzetargowym w obrębie Rybaki28-11-2016
65.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok08-12-2016
68.2016w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy21-12-2016
69.2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok27-12-2016